عنوان: یادگیری الکترونیکی (مقدمه‌ای بر مبانی تعلیم و تربیت)
مولف: خشنودی فر، مهرنوش-فاضلیان، پوراندخت-فرج اللهی، مهران
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات آوای نور
سال نشر: ۱۳۹۳
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

بیشتر آن چه برای یک برنامه درسی در آموزش از راه دور انتخاب می‌شود، بستگی به درک از این دارد که یادگیری در بزرگسالان چگونه رخ می‌دهد. پارادایم‌های کارکردگرایی، رفتارگرایی، تداعی‌گرایی، شناختی و … همگی در مورد یادگیری انسان دارای نظریه‌های متعدد هستند. آموزش از راه دور در طی دوران تحول خود تابعی از نظریه‌های گوناگون یادگیری بوده است.
در طراحی برنامه درسی در یک محیط یادگیری الکترونیکی، برای این که یادگیری متفکرانه و تبدیلی یا همان یادگیری قابل کاربرد در موقعیت‌های گوناگون با رویکرد ارزشیابی تفکر در آن موقعیت، صورت می‌پذیرد، باید ابزارهای این نوع یادگیری و تفکر شامل اینترنت (ابزار یادگیری فعال)، جوامع محلی برای تمرین، گروه‌ای مشارکتی برای انجام پروژه‌ها(ابزاریادگیری مشارکتی)، ابزارهای پشتیبانی، ابزارهای تحلیلی و … موجود باشند.
هم چنین لازم است تا در طراحی برنامه درسی آموزش از راه دور، یادگیری موقعیتی یا مبتنی برکار را نیز مورد توجه قرار داد. یادگیری باید در موقعیت صورت پذیرد و این یادگیری موقعیتی از طریق فعالیت‌هایی که در درون جامعه طراحی شده‌اند انجام می‌گیرند. در واقع یادگیرندگان باید با تجربه کردن دنیا روبرو ( قرار گرفتن در موقعیت‌های زندگی واقعی).
نکته دیگری که در برنامه درسی آموزش از راه دور نباید از آن غافل شد، برنامه درسی پنهان است. یک برنامه درسی که به خوبی طراحی شده باشد موجی درگیر شدن هر چه بیشتر یادگیرنده در فرایند یادگیری و تفکر انتقادی می‌گردد. اما در آموزش از راه دور نیز مانند آموزش حضوری، امکان القای فرهنگ یا عقایدی معین وجود دارد.
ویژگی عناصر برنامه درسی شامل اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی – یادگیری و ارزشیابی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی است.

کتاب یادگیری الکترونیکی شامل ۳ بخش و ۹فصل می‌باشد:

بخش اول: مبانی تعلیم وتربیت در یادگیری الکترونیکی
فصل۱: کلیات، تعاریف و مفاهیم
فصل۲: ساخت و فرایندهای شناختی
فصل۳: عوامل هیجانی
فصل۴: سبک‌های یادگیری
فصل ۵‌: فرهنگ
فصل۶: اخلاق
فصل۷: چند رسانه‌ای

بخش دوم: کلیات برنامه درسی در یادگیری الکترونیکی
فصل۸: ویژگی‌های برنامه درسی در یادگیری الکترونیکی
بخش سوم: یادگیری الکترونیکی در ایران
فصل۹: چالش‌های یادگیری الکترونیکی در ایران