عنوان: فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
مولف: محمدتقی مصباح یزدی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
سال نشر: ۱۳۹۱
نوبت نشر: اول
محل نشر: قم

این کتاب حاصل تلاش حجج اسلام، دکتر مجتبی مصباح، محمود فتحعلی و دکترحسن یوسفیان است. این کتاب زیر نظر آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تالیف شده و محصول ۶۰ سال مطالعه وی محسوب می‌شود.
در بخش نخست این اثر، مفاهیم تعلیم و تربیت و فلسفه آن و هم چنین تعلیم و تربیت اسلامی و فلسفه آن بررسی شده‌اند. در بخش دوم به مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، الهیاتی، انسان شناختی و ارزش شناختی تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته شده است و بخش سوم نیز تبیین اهداف، اصول، ساحت‌ها، مراحل، عوامل، موانع و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی را دربر می‌گیرد.
مقدمه بسیار خوب برای بیان اصطلاحات و بیان پیشنیه فلسفه تعلیم و تربیت، ذکر مبسوط از مبانی هستی شناختی و الهیاتی فلسفی از نکات مورد توجه و ارزنده این کتاب است. بحث مبسوطی درباره اهداف تربیت، بحث درباره ساحت‌ها، عوامل و موانع تعلیم و تربیت نیز از نکات مفید کتاب فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است، این کتاب نظام‌مند تدوین شده است.