ثواب الأعمال ترجمه صادق حسن زاده( پاداش و كيفر كردار)

معرفى اجمالى

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق توسط صادق حسن زاده با نام پاداش و كيفر كردار ترجمه شده است.

اين اثر از دو بخش تشكيل گرديده است بخش اول ثواب اعمال نيك و در بخش دوم، مجازاتى را كه در روايات براى اعمال ناپسند و نكوهيده نقل شده است كه در كنار هم جمع آورى شده است. در حقيقت كتاب را مى توان نوعى دايرة المعارف حسنات و عقوبات ناميد.

نگاهى به ترجمه:

ارائه ترجمه اى صحيح، دقيق و روان مستلزم انتقال محتوا و يافتن قالبهاى شيوا و مناسب دستورى و برابريابى دقيق كلمات و تعابير زبان مبدا است به تعبير ديگر ترجمه بر سه پايه استوار است.

الف) انتقال پيام ب) برابريابى دستورى ج) برابريابى واژگانى بخش اول محتوا و پيام را شامل مى شود و بخش دوم و سوم در برگيرنده چارچوب ظاهرى متن است، مترجم بر آن بوده است كه ترجمه اى با ويژگيهاى فوق ارائه دهد كه ظاهرا در اين امر موفق بوده است حال به برخى از مزايا و ويژگيهاى اين ترجمه در دو بخش فوق اشاره مى كنيم. در بخش چارچوب ظاهرى: الف) آوردن ترجمه در صفحه روبروى متن عربى كه موجب تطبيق آسان متن فارسى و عربى شده است. ب) درج شماره مسلسل براى روايات ج) ارائه فهرست مفصّل از مطالب كتاب چ) نگارش با قلم متناسب كه خواندن را سهل نموده است د) اعراب گذارى متن عربى در بخش محتوا. الف) بهره گيرى از سبك روان و قابل فهم ب) دقت در انتقال محتوا مبدا به مقصد ت) آوردن مطالب اضافى در داخل كروشه بطور مختصر كه به فهم ترجمه كمك مى كند ج) آوردن نمايه آيات، روايات تا يافتن حديث موردنظر به راحتى و آسانى صورت پذيرد د) افزون بر چاپ فهرست فارسى، فهرست عربى هم آمده تا كسانى كه ابواب ثواب الاعمال را با نامهاى عربى جستجو مى كنند به راحتى به آن دست يابند.

مترجم در آغاز كتاب مقدّمه اى گنجانده كه به معرفى مؤلف كتاب، شاگردان و آثار او پرداخته است اشاره مى كند كه در ترجمه خود از ترجمه هاى آقايان غفارى و محدث بندريگى بهره برده است. ولى بازگو نمى كند كه وجه تمايز و امتياز ترجمه او با ترجمه هاى قبل در چيست؟

نسخه شناسى:

نسخه حاضر توسط انتشارات طوبى با عنوان چاپ اول پائيز 1382 در قطع وزيرى چاپ و به بازار عرضه گرديده است.