امروزه یکى از مشکلات روحى روانى در میان دختران جوان کمبود و یا ضعف اعتماد به نفس می‏‌باشد. اعتماد به نفس یعنى علم و آگاهى و داشتن یک تصویر درست از استعدادها، تواناییها، محدودیتها و هدفها. یعنى فرد باید بداند که چه هدفى را انتخاب می‏‌کند و آن هدف آیا با توان و قابلیتهاى او همخوانى دارد یا خیر؟

دخترى که اعتماد به نفس دارد خود را می‌‏شناسد و به درجه‏‌اى از خودشناسى رسیده که از زندگیش لذت می‏برد و یا به سطحى از رضایت درونى رسیده که قدر نعمتهایى که در اختیار دارد را می‏داند. او هرگز به دنبال چیزى نیست که ندارد بلکه از آنچه دارد حداکثر استفاده را می‏‌کند. او به دنیا با دید مثبت نگاه می‏‌کند و تلاش دارد جنبه‌‏هاى مثبت زندگى را ببیند. قدم اول براى به دست آوردن اعتماد به نفس خودباورى است. چرا که خودباورى به فرد یارى می‏رساند تا خود را بهتر بشناسد. از نیازهاى اساسى هر فردى در زندگى، داشتن احساس خوب در مورد خود می‏باشد. هر دختر جوانى نیاز دارد تا خود را از نظر جسمى، فکرى، احساسى و عاطفى، انسانى سودمند، باارزش و متعالى بداند. چنین احساس زیبایى انگیزه و محرک وى براى توفیق در اجراى امورى است که زندگى بر دوش و عهده‏‌اش می‏گذارد. یک دختر جوان بدون دادن اعتبار و ارزش لازم به خود هرگز قادر نخواهد بود که از احساس آرامش و آسایش درونى بهره‌‏مند گردد. از طرف دیگر سعادت و خوشبختى در زندگى می‏تواند به عنوان یک هدف اصلى براى دختران جوان قلمداد شود. چرا که خوشبختى یک احساس درونى بوده و ایجاد یک چنین احساسى بستگى کاملى به طرز برخورد و مواجهه با موقعیتها و مشکلات مختلف زندگى دارد. چرا که ما خود مسئول و موجد بدبختى یا خوشبختی‏مان می‏باشیم.

یک دختر جوان می‏تواند با برداشتى منفى از هر موقعیتى خود را نگون‏بخت و بی‏امید متصور ساخته و یا بالعکس با برداشتى مثبت و سازنده احساس شادى و خوشبختى نماید. در حقیقت، همه ما می‏توانیم در کنار آنچه که هست و داریم و آنچه که رخ می‏‌دهد احساس رضایت و خوشبختى نماییم. انکار خود نتیجه تلقینى منفى است که به اشتباه و با برداشتى غلط به طور ناخودآگاه در مغز جاى می‏گیرد. این تلقین مخرب باعث می‏شود که در تمام جنبه‏هاى مختلف زندگى احساس بی‏لیاقتى، ناتوانى و بی‏ارزشى بنماییم. چنین احساسى، ناامیدى و یأس را به دنبال خود خواهد داشت.

گاهى قبول خطر نشانه‌‏اى از وجود اعتماد به نفس می‌‏باشد. کسى که تصور مثبتى نسبت به خود دارد می‏‌داند که قبول خطر بهایى است که باید براى کسب موفقیت بپردازد. چنین فردى مشتاقانه از انجام دادن کارهاى جدید استقبال می‏‌کند چرا که او از شکست هراسى ندارد.

نداشتن هدف در زندگى یکى از وجوه ممیزه ضعف اعتماد به نفس می‏‌باشد. دختر جوانى که به خود و هدفش اطمینان ندارد، شک دارد بتواند به هدفش جامه عمل بپوشاند. او از مشکلات زندگى می‏‌هراسد و به همین دلیل آسانترین و بی‏‌مسؤولیت‌‏ترین راه را در پیش می‏گیرد. اما دختران جوانى که از اعتماد به نفس لازم برخوردارند نیازها و خواسته‏‌هاى خود را به طور کامل و روشن بیان می‏نمایند. آنان از ابراز حقیقت واهمه‏‌اى ندارند و همه مسایل را میان خود و دیگران به طور کامل مشخص می‏نمایند. با داشتن اعتماد به نفس می‏توان احساس امنیت کرد. امنیتى که به دختران جوان اجازه می‏دهد به دنیاى خارج از وجود خود پاى گذاشته و مسؤولیت کامل احساسات و رفتار خود را بر عهده بگیرند.

منبع: پیام زن