ابومؤمن از راویان حدیث از حضرت علی علیه‏السلام است که درنهروان شرکت داشت. سوید بن عبید عجلی نقل می‏کند که ابومؤمن گفت: درهنگام جنگ با خوارج و هلاکت نهروانیان، از امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام شنیدم که می ‏فرمود: «انظروا فیهم رجلاً کأنّثدیه مثل ثدی المرأه، أخبرنی النبی صلی الله علیهو آله أنی صاحبه؛ در میان کشته‏ ها نگاه کنید و مردی را پیداکنید که دستش به قدری بالا آمده، گویا سینه ‏های زناست. (۱) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این خبر را بهمن داده است.» یاران امیرالمؤمنین بسیار جست و جو کردند،ولی جسد او را پیدا نکردند و گفتند: «او را نیافتیم.»حضرت فرمود: «اگر راست گفته باشید، پس شما بهترین مردم را کشته ‏اید(۲) بگردید تا او را پیدا کنید.» گفتند: «ای امیرمؤمناننهفت کشته زیر درخت خرما است که جست و ج نکردیم» آنان رفتند و گشتند وسرانجام مردی را یافتند که سینه‏ اش(۳). شبیه سینه زن بود.ابومؤمن در ادامه می‏ گوید: هنگامی که جسد آن مرد را می ‏آوردند،دیدم ریسمانی به پایش بسته‏ اند و جسد او را می‏ کشند،

در آن هنگام حضرت علی علیه‏السلام را دیدم که می‏فرمود:«قتلاکم فی الجنه و قتلاهم فی النار؛ کشته‏ های شما در بهشتند وکشته ‏های آنها در آتش ‏اند.» (۴)

پی نوشت ها:

۱- ذو الثدیه: نام کسی از سران خوارج بود و چون دستی داشت همچون پستان زنان لذا به او «ذا الثدیه»
می‏گفتند؛ زیرا دست او را چون می‏کشیدند به بلندی دست دیگرش می‏شد و چون آن را رها می‏کردند، جمع می‏شود و
به شکل پستان زن درمی‏آمد

۲- یعنی گروه خوارج از بدترین مردمند، به شرط آن که شخصی که گفتم جنازه‏اش را پیداکنید، و اگر جنازه او را نیابید، معلوم می‏شود که ما با نیکان جنگیده‏ایم

۳- در بعضی نقل‏ها آمده که فرمود: «بازوی او مثل سینه زن بالا آمده است.»

۴- تاریخ بغداد، ج۱۴، ص ۳۶۲

منبع :سید اصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱