رسید حیدر و این خاک نور باران شد                                                                                 به یمن آمدنش عالمی مسلمان شد

همین که دروسط کعبه اوتولد یافت                                                                                 گلِ خدا شد و کعبه به پاش گلدان شد

تمام گرمی بازار حسن یوسف بود                                                                                   پس ازعلی چقدرنرخ یوسف ارزان شد

علی قدم زد و خورشید زیر پای علی                                                                               ز خاک سر زده و آفتابگردان شد

امام کعبه رسید و به یمن آمدنش                                                                                   سرود روی لب مصطفی علی جان شد

برای آمدنش کعبه پیش دستی کرد                                                                                و سینه چاکی او زودتر نمایان شد

اگر چه قنبر او پادشاه قلب من است                                                                             ولی گدای علی هرکه گشت سلمان شد

لبش که وا شد و ‌ذکرخدا به لب آورد                                                                              زمین نه عالم هستی بهشت عرفان شد

علی امام من است و منم غلام علی                                                                               علی برای تمامی خلق سلطان شد

رسید آنکه خدا کعبه را به او بخشید                                                                               گه ولادت او کعبه مدتی خندید

علی کسی است که کوثر از او سبو دارد                                                                        جهان نظام خودش را فقط ازاو دارد

فقط به خاطر حُب و ولایت مولاست                                                                                 اگر بهشت خداوند رنگ و بو دارد

علی کسی است که عالم گدای قنبر اوست                                                                     اگرچه گوشه پیراهنش رفو دارد

برای اینکه علی پا به سینه اش بنهد                                                                              خداست شاهد من کعبه هم وضو دارد

علی کسی است که هرشب کنارسجاده                                                                         بدون واسطه با دوست گفتگو دارد

ولادتش هدف کعبه رامشخص کرد                                                                                 ز خاک پای علی کعبه آبرو دارد

علی که پشت نبردش زره نمی خواهد                                                                            اگر چه لشگری ازسنگ روبرو دارد

 

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان