اگر امیرالمومنین علی علیه السلام به زعم شما با سکوتش اعلام رضایت به خلفا نموده است پس چرا در فرصت های مناسب اعلام نارضایتی خود را

از آنها ابراز می داشته است؟ و چرا در نهج البلاغه از سکوت چندین ساله خود تعبیر به : (( صبرت و فی العین قذی و فی الحق شجی1 )) نموده است ؟

منبع:. خطبه شقشقیه نهج البلاغه