آقاي حيدري كاشاني مي فرمايد: « روزي كه ما در منزل چيزي براي پذيرايي نداشتيم عده اي از كساني كه در شهرستان محل تبعيد ما (بيرجند) با ما آشنا بودند, به منزل ما آمدند, من متحير بودم كه چه كنم؟

آمدم حرم و همان داخل صحن عرض كردم: (بي بي جان)خودتان وضع ما را مي دانيد, اين را كه گفتم در وسط حرم در حال حركت بودم كه صداي خانمي را – كه مرا صدا مي كرد – شنيدم, ايستادم, او مبلغي پول به من داد و گفت اين مال شماست. من به حركت خود ادامه دادم; مجددا” آن خانم مرا صدا زد و مبلغ ديگري پول به من داد و گفت: اين هم مال شماست.

اينجا بود كه رو كردم به گنبد حضرت و عرض كردم: بي بي جان, بسيار متشكرم. برگشتم به خانه و با آن مبلغ وسايل پذيرايي لازم را فراهم نمودم. خانم ما (كه از بي پولي ما مطلع بود) گفت: پول را از كجا تهيه كردي؟ گفتم: « فاطمه معصومه (عليها السلام)عنايت فرمود.»

منبع: مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن