پاکستان

مساجد به منظور تلاوت قرآن واحاديث ديني پر مي شوند، به طوري که صفهاي نماز درمسجد توسط نمازگزاران و پيشگامان آن طولاني و به بسته شدن خيابانها منجرمي شود. آنها بعد از اداي نمازبا خرما و برنج و گوشت افطارمي کنند.

بکوله دردهه آخر ماه رمضان، مردان غذاي سحري خود را در مساجد مي خورند. درخيابانهاي پاکستان هنگام ظهر “بکوله ” که پياز قرمز و گوشت سرخ شده است ، به فروش مي رسد. توزيع حلوا وشيريني انها همچنين درآخرين روزماه رمضان به توزيع حلوا وشيريني مي پردازند. تمام مغازه هاي پاکستان هنگام عيد 24 ساعته بازند تا احتياجات مردم را برآورده سازند.

محمدرضا اسدزاده،خبرانلاين