(قابوس یا ولید بن مصعب) با اینکه از انعقاد نطفه در میان بنى اسرائیل جلوگیرى مى کرد تا آنجا که حتى مردان را از زنان جدا و از شهر خارج نمود و هر بچه اى از زنان بنى اسرائیل بدنیا مى آمد بوسیله مأورانش اطلاع یافته با دست نظامیان کشته مى شد ولى چون خواست خدا این بود که موسى(علیه السلام) به دنیا بیاید، در شبى که منجمان پیش بینى کرده بودند خداى متعال یوخابه همسر عمران را به کاخ فرعون به سوى شوهر خویش رهسپار کرد چرا که عمران نگهبان قصر فرعون بود در همان شب نطفه بچه منعقد شد، ولى کسى با خبر نشد.

منجمین با استفاده از علم نجوم به فرعون خبر دادند که نطفه همان بچه منعقد شده، فرعون خشمگین شد و دستور داد هر جا زن حامله اى دیدند شکمش را بدرند. اما قدرت خدا بود که بعد از شش ماه و دو روز موسى(علیه السلام) در روز نهم محرم به دنیا آمد و خداوند در میان آن محیط وحشتناک او را نگهداشت. مادر موسى(علیه السلام) به الهام پروردگار او را در صندوق نهاده و به رود نیل انداخت، دخترى او را دید و کودک را پیش فرعون و آسیه برد، آسیه بچه راگرفت و بعد از گفتگوى زیاد قرار شد او را به فرزندى انتخاب کنند. از طرف آسیه اعلام شد، زنان شیرده به دربار بیایند. موسى(علیه السلام) شیر هیچکدام را نخورد، در نهایت مادر موسى(علیه السلام) را آوردند و موسى شیر او را خورد، آسیه با حقوق کافى او را براى شیر دادن نزد خود برد و بدین طریق موسى در دامان مادر خویش بزرگ شد.(۱)

پی نوشت:
۱-حوادث الایام، صفحه ۲۵٫