برخی بر این باور هستند که بهائیان دین اسلام را قبول دارند اما با مطالبی مختصری که بیان خواهد شد، بهائیان نه تنها دین اسلام بلکه خدا را هم قبول ندارند.

با دلایل زیر بهائیت دین اسلام را قبول ندارد بلکه بهائیت خود مدعی دین جدید است که دین اسلام را با آوردن دین جدید منسوخ می دانند.

  1. به دلیل اینکه جناب (باب و بهاء یعنی علی محمد و حسینعلی نوری) ادعای نبوت کرده اند، دین اسلام را با این ادعا انکار کرده اند. آنان بارها در کتابهای خود ادعای نبوت کرده اند مثلاً: باب در نامه ای که به مفتی بغداد (سید محمد آلوسی) می نویسد، در آنجا آشکارا نبوت خود را اظهار می کند: (به تحقیق مبعوث کرد مرا خداوند آنطوری که محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ را مبعوث کرد.)[۱] و همین ادعا را بهاءالله بارها در کتابهای خود اظهار کرده است؛ چنانچه در کتاب (اقتدار) صفحه ۲۱۲ به پیامبری خود اشاره کرده است: (ای خدای من آنان را دعوت نکرده ام جز به چیزی که تو مبعوثم کرده ای و اگر گفتم بیایید به سوی من، نظری نداشتم جز چیزی که تو به او اظهار ساخته ای و مبعوث کرده ای.)[۲] این عقیده بهائیت با اسلام ساز گار نیست زیرا اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام(ص) خاتم پیامبران است و بعد از او پیامبری نخواهد آمد.
  2. سران بهائیت با ادعای الوهیت و خدایی نه تنها دین اسلام را منکر شده تمام ادیان آسمانی را در معرض انکار خود قرار داده و حتی خدا را منکر شده اند. علی محمد باب در نامه ای که به صبح ازل می نویسد در آنجا خود را خدا معرفی می کند و یا در کتاب (بیان فارسی) در باب اول واحد اول می‌گوید: (من خدا هستم، جزء من خدائی نیست و من پروردگار همه پدیده ها می باشم.)[۳] همین ادعا را بهاءالله در کتاب بدیع صفحه ۱۵۴ و در کتاب مبین صفحه ۲۸۶ اظهار کرده است: (بدرستی که من الله هستم و نیست الهی غیر از من چنانچه نقطه اولی (باب) قبل از من گفته است.)[۴]
  3. انکار قیامت مطلب دیکری است که در راستای انکار اسلام از طرف بهائیت القا شده است. با این اینکه قیامت معنای واضحی دارد علی محمد باب خود را در برابر این آموزه انکار ناپذیر ادیان توحیدی به تمسخر گرفته و مطالبی باطل را که هیچ ریشه‌ای عقلی و نقلی ندارد به خورد پیروانش داده و می‌گوید: مراد از یوم قیامت ظهور شجره حقیقت است و مشاهده نمی شود که احدی از شیعه یوم قیامت را فهمیده باشد بلکه همه موهوماً امری را توهم نموده که عندالله حقیقت ندارد و آنچه عندالله و عند عرف اهل حقیقت مقصود از یوم قیامت است این است که از وقت ظهور شجره حقیقت در هر زمان به هر اسم الی حین غروب آن یوم قیامت است؛ مثلا از یوم بعثت عیسی تا یوم عروج آن قیامت موسی بود… و از حین ظهور شجره بیان الی ما یغرب قیامت رسول الله است که در قرآن خداوند وعده فرموده که اول آن بعد از دو ساعت و یازده دقیقه از شب پنجم جمادی الاول سنه هزار و دویست و شصت که سنه هزار و دویست و هفتاد بعثت می شود اول یوم قیامت قرآن بوده و الی غروب شجره حقیقت قیامت قرآن است… .[۵]

با توجه به این سخن علی محمد بهائیان بر این باور اند که با آمدن علی محمد باب قیامتی که در دین اسلام وعده آن داده شده تحقق پیدا کرده و به پایان رسیده است. و این عقیده بهائیت نه تنها با اسلام بلکه با همه ادیان ابراهیمی در تضاد است و حتی ادیان غیر ابراهیمی نیز چنین آموزه‌ای را برنمی تابند.

پی نوشتها

[۱] . فضائی، یوسف. بابیگری و بهائیگری، ص ۹۲، ناشر مؤسسه مطبوعاتی غربی، چاپ تهران.

[۲] . همان، ص ۱۵۹٫

[۳] . محمدی اشتهاردی، محمد، ارمغان استعمار، ص ۱۶۷٫ ناشر نسل جوان، چ اول، ت ۱۳۹۷ ق، قم.

[۴] .  حسن مصطفوی تهرانی، محاکمه و بررسی باب و بهاء، ص ۷۲، بی‌نا، ۱۳۴۴ ش.

[۵]. بیان فارسی باب اول از واحد الثانی، شیرازی باب علی محمد، نسخه مخطوط انحصاری.