امام علی بن ابی طالب دروازۀ علم است، پس چگونه حکم مذی را نمی داند و کسی را نزد پیامبر می فرستد تا احکام متعلق به مذی را به او بیاموزد؟
پاسخ
حدیث «أنا مدینه‌ العلم و علیّ بابها» را متجاوز از صد و چهل و سه محدث سنی در کتابهای خود نقل کرده-اند و ذکر نام و شماره صفحه کتابها به درازا می انجامد. در این مورد به کتاب الغدیر(۱) مراجعه کنید تا از صحت خبر مطلع شود. اگر اعتراضی دارید بر گفتار پیامبر متوجه است نه علی. از این گذشته علی از روز نخست عالم و آگاه آفریده نشده، و از روز نخست حضور در محضر پیامبر به تدریج چیزهایی از او آموخته تا اینکه به مقام محدّثی رسیده است. و اعزام فردی به نزد رسول خدا برای سؤال این مسأله می تواند توجیه های گوناگونی داشته باشد. و شاید یکی از وجوه این باشد که به مردم بفهماند: آنچه می گوید، در سنت و اسلام از شخص پیامبر است.
پی نوشت ها:
۱٫ الغدیر: ج۶، ص۸۶-۱۱۱٫