رواق دختر موسى بن جعفر است اینجا
دَر ِ بهشت برین گر طلب کنى به خدا
زمین قم به مَثَل چون صدف بود، آرى
ببند عقد نماز اندرین مقام رفیع
مخوان به خلد برینم ز کوى او واعظ!
حبیبه حق و ریحانه رسول و على
ببوس از سر صدق و صفا ضریحش را
مسیحْ زنده شود در حریم این بانو
زمین موکب اجلال فاطمه بنگر
فروغ روضه او پرتو افکن است به مهر
اگر به دیده ادراک بنگرى، بینى
از آن شدند سلاطین مقیم در کویش
کند به درگه او سجده صبحدم خورشید
اگر تجلّى حق بینى از در و دیوار
تبارک الله از این روضه بلند رواق
برو طهارت دل کن، بیا به روضه او
از آن پناه به کوى تو آرم اى بانو
مرا که نام بود (حیدر) آمدم به درت
زمین قم شد روشن از آن به غیب و شهود
ز آفتاب قیامت غمى نخواهد بود
سزد که «معجزه»! قم همچنان بهشت بود
حریم فاطمه، بنت پیمبر است اینجا
ببوس با ادب آن را که آن در است اینجا
وجود حضرت معصومه، گوهر است اینجا

منبع :سایت حضرت معصومه (س)