مسجد سهله (نام‌هاي ديگر: مسجد سهيل، بني‌ظفر، عبدالقيس) يكي از مشهورترين مساجد اسلامي است كه در قرن اول هجري توسط قبايل عرب در كوفه در سمت شمال غربي مسجد جامع كوفه به فاصله حدود دو كيلومتر ساخته‌شده‌است. اين مسجد يكي از كهن‌ترين مساجد منتسب به حجت بن الحسن، امام دوازدهم، شيعيان است. مسجد سهله در شرق نجف يعني در شهر كوفه قديم قرار دارد، در مجموعه روايات با تعابير مختلفي از جايگاه معنوي و منزلت مسجد سهله ياد شده است. مي توان گفت از اخبار چنان معلوم مي شود كه بعد از مسجد اعظم كوفه مسجدي به فضيلت اين مسجد وجود ندارد.اين مسجد در زمينى خالى از سكنه كه اطراف آن پوشيده از ماسه هاى قرمز است ساخته شده است. شكل هندسى آن تقريباً به صورت مستطيل با طول ۱۴۰ متر، عرض ۱۲۵ متر و مساحتى بالغ بر ۱۷۵۰۰ مترمربع است. ارتفاع ديوارهايى كه آن را احاطه كرده حدود ۲۲ متر است كه هر يك از اضلاع چهارگانه آن به وسيله برج هاى نيم دايره اي از طرف خارج و به فاصله هاى مساوى تقويت مى شوند. در ميانه ضلع شرقى ديوار، مناره اى به ارتفاع ۳۰ متر وجود دارد. در اصلى مسجد در ميانه ضلع شرقى در مجاورت اين مناره قرار دارد.
در بخش هاى مختلف صحن مسجد محراب هايى ساخته شده است كه به نام پيشوايان ديني نامگذارى شده، ازجمله مقام امام صادق، امام سجاد، مقام امام زمان، ابراهيم، ادريس، خضر
در بخش‌هاي مختلف صحن مسجد محراب‌هايي ساخته شده‌است كه به نام پيامبران و اهل بيت نامگذاري شده‌اند و در اصطلاح آن‌ها را مقام مي‌خوانند. اين مقام‌ها عبارتند از:
۱. مقام ابراهيم: اين مقام در جهت شمال غربي و بين ديوار غربي و شمالي قرار دارد. در روايتي آمده‌است اين مسجد، خانه ابراهيم بوده‌است كه از آنجا به سمت قوم «عمالقه» رفت.
۲. مقام يونس: اين مقام در جهت جنوب غربي بين ديوار جنوبي و غربي قرار دارد.
۳. مقام ادريس: اين مقام در بين ديوار شرقي و شمالي قرار دارد. اين مقام را مقام عيسي هم مي‌نامند. اين قسمت از مسجد به «بيت‌الخضر» هم معروف است.
۴. مقام صالح: اين مقام در سمت شرقي بين ديوار جنوبي و شرقي قرار دارد كه به مقام صالحين، انبيا و مرسلين معروف است.
۵. مقام امام سجاد: اين قسمت در ميانه مسجد كمي مايل به سمت شرقي قرار دارد.
۶. مقام امام صادق: اين مقام درست در وسط مسجد است. براساس روايات تاريخي، امام جعفر صادق مدتي در آنجا اقامت كرده و به عبادت و دعا مشغول بوده.
۷. مقام امام زمان:اين مقام هم در قسمت مياني مسجد، كمي مايل به سمت جنوب، در بين مقام‌هاي امام سجاد و يونس قرار دارد.
مسجد سهله با كمك افراد خير و مشاركت متخصصين عراقي در حال بازسازي است و فضاي بسيار بزرگي بتن ريزي و ديواره بندي شده و عمليات احداث ادامه دارد .