۱- احتیاط واجب آن است که مرد نامحرم دختر بچه شش ساله را در دامن نگیرد.(۱)

۲- مرد مى تواند دختر بچه نامحرمى که شش سالش تمام نشده را بر دامن خود بنشاند ولى از روى شهوت جایز نیست.(۲)

۳- بنابراحتیاط واجب بوسیدن دختر بچه شش ساله بر مردم جایز نیست.(۳)

۴- بستر کودکان ده ساله باید از یکدیگر جدا شود.(۴)

۵- لمس کردن پسر بچه و دختر بچه غیر ممیز توسط زن یا مرد، اگر تحریک شهوت را در پى نداشته باشد جایزاست؛ وگرنه جایز نیست.(۵)

۶- پوشاندن عورت از پسر بچه ها و دختر بچه هاى ممیز، به ویژه آنهایى که در آستانهء بلوغند، بر مردان و زنان واجب است.(۶)

۷- نگاه کردن به عورت کودکان ممیز جایز نیست، خواه نگاه کننده زن باشد یا مرد، به پسر بچه نگاه کند یا به دختر بچه.(۷)

۸- زن نامحرم در مقابل پسر بچه ممیز، اگر باعث تحریک شهوت پسر شود، باید خودش را از او بپوشاند و اگرباعت تحریک او نشود، پوشاندن، واجب نیست(۸)

۹- اگر عادتاً امکان داشته باشد که شهوت پسر در اثر نگاه کردن، تحریک شود، احتیاط واجب آن است که زن بدن و موى خود را از او بپوشاند.(۹)

۱۰- زن مى تواند ـ بجز عورت ـ به سایر اعضاى بدن پسر بچه غیر ممیز نگاه کند، البته به این شرط که کودک به حدى نباشد که نگاه کردن به او باعث تحریک شهوت زن شده و یا امکن تحریک شهوت داشته باشد.(۱۰)

۱۱- نگاه کردن به بدن دختر بچه نابالغ : با قصد لذت حرام است(۱۱) و بدون قصد اگر باعث تحریک شهوت نشود جایز است.(۱۲)

۱۲- نگاه کردن به بدن دختر بچه نابالغ ممیزى که دیدن او معمولاً باعث تحریک شهوت، مى شود چه با قصد]؛لذت باشد چه بدون آن حرام است(۱۳).

۱۳- مرد نامحرم، بدون لذت و وجود شهوت، بنابر احتیاط واجب فقط به جاهایى از بدن دختر نابالغ مى تواندخنگاه کند که رسم بر پوشاندن آن نیست.ولى جاهایى که معمولا آن را مى پوشانند؛ مثل ران و باسن و پشت و سینه احتیاط واجب آن است که نگاه نکند.(۱۴)

۱۴- بر ولى کودک لازم است او را از آنچه موجب فساد اخلاقش مى شود و به عقایدش ضرر مى زند حفظ کند.(۱۵)

۱۵- پدر و مادر مى توانند براى تربیت فرزندان خود، آنها را به انجام کارهاى خانه از قبیل جارو کردن و لباس تشستن و خرید نان و… امر کرده و بدون مزد آنان را به این کارها وادار کنند.(۱۶)

۱۶- مهاجرت به کشورهاى غیر اسلامى در صورتى که عمل به وظایف دینى ممکن باشد مانعى ندارد، هر چندت انسان ظن قوى داشته باشد که فرزندانش تحت تأثیر جو آن کشورها قرار مى گیرند.(۱۷)

پی نوشت ها:

۱- تحریر، ج ۲ ص ۲۴۴ م ۲۵

۲- عروه، ج ۲ ص ۸۰۴ م ۳۶

۳- تحریر، ج ۲ ص ۲۴۴ م ۲۵

۴- عروه، ج ۲ ص ۸۰۵ م ۴۴

۵- تحریر، ج ۲ ص ۲۴۴ م ۲۴ـ عروه، ج ۲ ص ۸۰۳ م ۳۵ منهاج، ج ۲ ص ۲۸۳ م ۱۲۳۲

۶- ت.گ، ص ۱۳ م ۵۷ـ عروه، ج ۱ ص ۱۶۴ م ۱ ۲ ۳و ص ۵۵۰ س ۱ـ تحریر، ج ۱ ص ۱۷ م ۱منهاج، ج ۱ ص ۲۵ الفصل الاول ـ ت. خ، ص ۱۱ م ۵۷

۷- عروه، ج ۱ ص ۱۶۴ م ۱ ۲ ۳ـ تحریر، ج ۱ ص ۱۷ م ۱ ت.خ، ص ۴۱۸ ۲۴۴۵ ت.گ، ص ۴۱۳ م ۲۴۴۵

۸- تحریر، ج ۱ ص ۲۴۴ م ۲۶

۹- تحریر، ج ۳ ص ۲۴۴ م ۲۶ـ ت.گ، ص ۴۱۳ م ۲۴۴۴

۱۰- تحریر، ج ۲ ص ۲۲۴ م ۲۶

۱۱- منهاج، ج ۲ ص ۲۸۳ م ۱۲۳۲

۱۲- تحریر، ج ۲ ص ۲۴۴ م ۲۵ـ عروه، ج ۲ ص ۸۰۳ م ۳۵ـ منهاج، ج ۲ ص ۲۸۳ م ۱۲۳۲

۱۳- ت.گ، ص ۴۱۲ م ۲۴۴۲

۱۴- تحریر، ج ۲ ص ۲۴۴ م ۲۵

۱۵- مجمع، ج ۳ ص ۲۴ م ۱۱

۱۶- مجمع، ج ۱ ص ۵۶۸ م ۱۱

۱۷- مسائل و ردود، ص ۱۳۹ م ۳۹۹

منبع: پایگاه بلاغ