مختار سقفی چون از سرکوبى مخالفان در کوفه فراغت یافت، ۸ روز مانده به ذى الحجه سال ۶۶ هجرى قمرى ابراهیم بن اشتر را از کوفه به جنگ عبید اللّه بن زیاد فرستاد. نوشته اند سپاهیان ابراهیم نُه هزار و لشکر ابن زیاد به نقل ابن جوزى سى هزار نفر و به نقل ابن نما هشتاد هزار نفر بودند.

ابتدا لشکریان ابراهیم بر سپاه ابن زیاد حمله بردند تا آنها پا به فرار نهادند. ابراهیم در حالى که ابن زیاد را نمى شناخت بر وى حمله کرده و با ضرب شمشیرى او را به دو نیم کرد. پس از این اتفاق یاران ابن زیاد تمامیشان فرار کردند.

چون جنگ خاتمه یافت ابراهیم گفت: تحقیق کنید این مرد کیست؟ پس از جستجو متوجه شدند ابن زیاد لعین است که با ضربت ابراهیم دو نیم شده. لذا سرش را بریدند و جسدش را سوزاندند یا به دار آویختند.

این جنگ در روز عاشورا سال ۶۷ هجرى قمرى اتفاق افتاد که اهل شام پس از جنگ صفین در هیچ جنگى این قدر کشته نداده بودند. سر ابن زیاد را پیش مختار آوردند و مختار نزد محمد ابن حنفیّه فرستاد و او آن را محضر امام سجاد(علیه السلام) فرستاد. امام سجده شکر به جا آوردند.(۱)

پی نوشت:
 (۱)حوادث الایام، صفحه ۳۴٫