علی بن محمد ثمری کیست؟
پاسخ اجمالی:
پاسخ تفصیلی: به فرمان امام زمان(عج) و با وصیت و معرفى حسین بن روح نوبختى، على بن محمد سمرى منصب نیابت خاص و اداره امور شیعیان را عهده دار گردید.
سمرى از اصحاب و یاران امام عسکرى (ع) بوده است.(۳) او تا سال ۳۲۹ که دیده از جهان فرو بست، مسئولیت نیابت و وکالت خاص را به عهده داشت. چند روز پیش از وفات او توقیعى از ناحیه امام به این مضمون خطاب به وى صادر شد:
اى على بن محمد سمرى! خداوند در سوک فقدان تو پاداشى بزرگ به برادرانت عطا کند. تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهى رفت. کارهایت را مرتب کن و هیچ کس را به جانشینى خویش مگمار. دوران غیبت کامل فرا رسیده است و من جز با اجازه خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از گذشت مدتى طولانى و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. افرادى نزد شیعیان من مدّعى مشاهده من (ارتباط با من به عنوان نایب خاص) خواهند شد. آگاه باشید که هر کس پیش از خروج «سفیانى» و «صیحه آسمانى» چنین ادعایى بکند، دروغگو و افترا زننده است و هیچ حرکت و نیرویى جز به خداوند عظیم نیست
در ششمین روز پس از صدور توقیع، ابو الحسن سمرى از دنیا رفت.  پیش از مرگش از وى پرسیدند: نایب بعد از تو کیست؟ پاسخ داد: اجازه ندارم کسى را معرفى کنم.
با در گذشت ابو الحسن سمرى دوره جدیدى در تاریخ شیعه آغاز گردید که به دوران غیبت کبرى معروف است.

 پی نوشت ها: 

۱). طبرسى أَعلام الورى، الطبعه الثالثه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ص ۴۴۵٫
(۲). طوسى، الغیبه، تهران، مکتبه نینوى الحدیثه، ص ۲۴۲٫
(۳). صدر، المهدى، ص ۴۱۲٫
(۴) . قیام شخصى به نام سفیانى و صداى آسمانى از علامتهایى هستند که در آستانه ظهور امام رخ خواهد داد.
(۵). طوسى، الغیبه، تهران، مکتبه نینوى الحدیثه، ص ۲۴۲ و ۲۴۳٫ ـ مجلسى،، بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۶۱ – طبرسى أَعلام الورى، الطبعه الثالثه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ص ۴۴۵٫ ـ صدر، المهدى، ص ۴۱۵٫
(۶). طوسى، الغیبه، تهران، مکتبه نینوى الحدیثه، ص ۲۴۳٫
(۷). طوسى، الغیبه، تهران، مکتبه نینوى الحدیثه، ص ۲۴۲٫
(۸). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، ۱۳۹۰ه.ش، ص ۶۸۱٫