شبهه

تربت امام حسین ـ علیه السّلام ـ چرا خاصیت شفادهی دارد؟وچه گونه جسم روحانی امام بر خاک اثرگذاشته است؟

پاسخ شبهه

خداوند متعال به میمنت و برکت وجود مقدس امام حسین ـ علیه السّلام ـ و یارانش در سرزمین کربلا، و به خاطر این که آن حضرت و یارانش جان­های عزیزشان را در راه خدا فدا کردند خصوصیات و برکاتی را در سر زمین کربلا و تربت امام حسین ـ علیه السّلام ـ قرار داده که از جمله آن­ها این است که تربت او شفای هر دردی است و خصوصیتی دارد که در هیچ خاک دیگری یافت نمی­شود.

محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق ـ علیهما السّلام ـ روایت می­کند که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به عوض شها دت امام حسین ـ علیه السّلام ـ اما مت را در نسلش و شفاء را در تربتش، و اجابت دعا را در نزد قبرش قرار داد.

از این روایت نتیجه می‌گیریم که خداوند در برابر این  همه جان فشانی و جا نبازی بزرگ و ایثار هستی(و شهادت خود حضرت و یاران باوفای او) مواهبی به ا مام حسین ـ علیه السّلام ـ مرحمت فرموده که از جمله آنها شفا قرار دادن تربت طیب و طاهر آن حضرت است.
امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: تربت قبر حضرت امام حسین ـ علیه السّلام ـ شفاء هر دردی است و آن داروی بزرگ است.. لبته خا صیت شفا د هی هنگا می است که ا نسان به آن اعتقا د داشته باشد و این اعما ل را با آداب آن انجا م دهد که به بعضی از آداب خوردن تربت د رکتب روایی وادعیه اشا ره شده ا ست که می توان به کتب ادعیه از جمله مفاتیح الجنان رجوع کرد. این ویژگی که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ا ئمه طاهرین ـ علیهم السّلام ـ فرموده اند به وقوع پیوسته و چه بسیا ر افرا دی که به برکت این تربت شفاء گرفته اند.
اما در مورد اثر گذا ری جسم روحانی امام حسین ـ علیه السّلام ـ بر خاک کربلا می توان گفت:هم چنان که روایا ت فوق وده ها روایت دیگر دلا لت دارد این خداوند است که به برکت امام حسین -علیه ا لسلام-آثا ری را درخاک کربلا ی اوقراردا ده است وبرای خداوند سهل است که به خا طرعظمت واحترام بند گان ویژ ه ا ش خاک را کیمیا ویا کیمیا راخاک کند چون مؤثرمستقل وحقیقی اوا ست ولذا ابراهیم خلیل (ع) سیراب شدن وسیرشدن وشفا ی خویش را مستقیما به خدا نسبت می دهد(۳) نه به آ ب و غذا ودارو.

حا ل اگر همین خدای قادر وتوا نا، ا ثرسیرکردن را ا زغذا وا ثرسیرا ب نمودن را از آ ب بگیرد ویا آتش رابرحضرت ابراهیم خلیل(ع) گلستان کند ویا تربت سید الشهدا را دارو برای مرض های صعب العلاج قرار دهد ، آ یا به نظربعید می رسد ؟خیر اگرهم بعید به نظر آید به خا طر آ ن ا ست که خدا را د رست نه شنا خته و توحید ا فعا لی را درست د رک نکرد ه ایم وهرچه هست ازقا مت نا سا زبی اندام ما ا

و به را ستی آیا بعید به ذهن می آید؟! که خداوند د ر برابر آن همه جان فشا نی و جانبا زی و ایثا ر امام حسین(ع) مواهبی به امام حسین ـ علیه السّلام ـ مرحمت فرماید که ا ز جمله مواهب شفاء د ر تربت طیب و طاهر آ ن حضرت با شد. و خورد ن تربت او را با عث شفای بیما ران و دوای دردها قرار دهد.

بنا براین با قاطعیت می توان گفت ا ما کن و بُقاع و اشیاء و سرزمین ها ونیز خا ک کربلا ، به خاطر منسوب بودن به خدا و اولیاء خدا و اشخا ص دا رای ا رزش شده ومؤثرو مورد احترام واقع می شوند»(۴).و به خاطر منسوب بودن تربت کربلا به برترین عزیز خدا و محبوب و میوه دل رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ یعنی امام حسین ـ علیه السّلام ـ با ارزش ترین خاک ها ومؤثر ترین داروها می با شد ودرحقیقت فیض خدا وامام حسین (ع) ا ست که ا زطریق خا ک کربلای امام حسین(ع) به ما می رسد وا وسبب شده که خداوند آن را مؤثر قرار دهد.

پی نوشت ها:

۱٫بحارالانوار، چاپ اسلامیه ۱۳۶۹، جلد ۴۴، صفحه ۲۲۱، باب ۲۹، (ما عوضه الله الشهاده).
۲. ابن قولویه،شیخ جعفر، کامل الزیارات، ترجمه ذهنی، ص: ۸۳۵.
۳. شعرا:۷۹-۸۰
۴. علامه امینی (ره)، سیرتنا و سنتنا، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۲.