شدت علاقه حضرت محمد (ص) به فاطمه (س)
حاكم در مستدرك به سند خود از ابو ثعلبه خشنى نقل كرده است كه گفت: «عادت رسول خدا (ص) بر اين بود كه چون از جنگ يا سفرى بازمى گشت به مسجد مى رفت و دو ركعت نماز مى گزارد، آنگاه به فاطمه درود مى فرستاد و سپس پيش همسرانش مى رفت. » همچنين وى به سند خود از ابن عمران نقل كرده است كه گفت: «پيامبر (ص) چون قصد مسافرت داشت، آخرين كسى را كه وداع مى گفت فاطمه بود و چون از سفرى بازمى گشت نخستين كسى را كه مى ديد فاطمه بود.»
ابن شهر آشوب در مناقب با چند سند از عايشه نقل كرده است كه گفت: «على (ع) از پيامبر-كه ميان او و فاطمه كه در بستر خوابيده بودند، نشسته بود-پرسيد: كدام يك از ما پيش تو محبوب تريم من يا او (فاطمه) ؟ پيامبر فرمود: او نزد من محبوب تر است و تو عزيزترى.»
در پاسخ به اين پرسش، نمى توان جوابى بهتر از اين يافت. فاطمه را از روى مهربانى و شفقت محبوب مى داند و على را به خاطر بزرگى در فضل و جايگاهش عزيز مى شمارد.
منبع: سيد محسن امين؛ترجمه: على حجتى كرمانى؛سيره معصومان جلد 2، ص 19