عنوان: شخصیت در روابط صمیمانه؛ اجتماعی‌شدن و آسیب‌شناسی روانی
مولف: لوچیانو لبت
مترجم/ محقق: عابدین جواهری؛ نگین ناصری تفتی؛ مارال عسکری
ناشر: انتشارات ارجمند
سال نشر: ۱۳۹۵
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

کمک به مراجعان جهت بهبود روابط بین فردی، یکی از دغدغه‌های اصلی متخصصان حوزۀ روان‌درمانی و مشاوره می‌باشد، در همین راستا امروزه بحث آسیب‌شناسی روانی و روان‌درمانی در چارچوب بین فردی مطرح می‌شود و نیاز به یک نظریۀ ارتباطی از این منظر قابل توجه خواهد بود. چهار دهه کار بر روی نظریه‌های شخصیت و خانواده، لوچیانو لبت را به یکی از معتبرترین متخصصان در این حیطه تبدیل کرده است.

لبت در این کتاب، به بررسی پیوندهای بین شخصیت و روابط صمیمانه و تحول شخصیت در چنین روابطی می‌پردازد. هم چنین، وی روابط را بر اساس محورهای اول و دوم DSM-IV و در امتداد پیوستاری توضیح داده است که دامنۀ آن از کارآمدی بهینه تا آسیب شدید بوده و به آسانی هم قابل شناسایی است. نظریۀ لبت در تلاش برای فراهم آوردن یک چارچوب مفهومی برای طبقه‌بندی DSM-IV می‌باشد.

این کتاب، هم چنین چارچوب مفهومی نویسنده را به راهبردهای تشخیصی و برنامه‌های پیشگیری و مداخلات درمانی پیوند زده است. نظریۀ لبت، افراد را با روابط صمیمی‌شان و همین‌طور موقعیت‌هایی که در آن زندگی می‌کنند پیوند می‌دهد، بنابراین زوج‌درمانگران، خانواده‌درمانگران و درمانگران فردی می‌توانند از آن بهره ببرند.