شب قدر است امشب

 

شب قدر است امشب مست مستم‌ اي خدا با تو

شدم تا مست دانستم كه هستم اي خدا با تو

در اين خلوت تو من يا من تو، انصاف از تو مي‌خواهم

تو با من مست يا من مست هستم اي خدا با تو

مخواه از من كه هرگز راه عقل و عافيت پويم

كه من ديوانه از روز الستم اي خدا با تو

دويدم سال‌‌ها اما به دور افتادم از كويت

چو افتادم ز پا در خود نشستم اي خدا با تو

سر از خاك زمين تا برگرفتم عشق ورزيدم

ولي آزاد از هر بند و بستم اي خدا با تو

تو هر جا جلوه كردي من تو را ديدم پرستيدم

به هر صورت جمالي مي‌پرستم اي خدا با تو

 

  محمد خليل مُذنِب (جمالي)