شبهه

ابن تیمیه برای اینکه شأن نزول آیه مودت را در باره اهل بیت منکر شود شبهه ای در مورد واژه «فی القربی»ایجاد کرده است. او گفته است:

چرا خداوند نفرمود: «الاّ الموده لذوى القربى»، بلکه فرمود: ( إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى)، و اگر مقصود خداوند خویشاوندان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود. باید «للقربى» یا «لذوى القربى» مى گفت، همان گونه که در آیه خمس فرمود: ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى).(۱)

پاسخ

 با مراجعه به کتب تفسیر پى خواهیم برد که مفسّران درصدد پاسخ از این سؤال برآمده و جواب آن را داده اند.

زمخشرى مى گوید:

«اگر گفته شود: چرا گفته نشد: الاّ موده القربى، یا گفته نشد: الاّ الموده للقربى؟ و به طور کلّى ( إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى) معنایش چیست؟ در جواب مى گوییم: در این آیه، اهل بیت، محلّ و مکان مودّت و مقرّ آن قرار گرفته اند. به عنوان مثال، عرب مى گوید: «لى فى آل فلان مودّه»، براى من در آل فلان مودّت است. مقصود آن است که من آنان را دوست دارم و آنان مکان و محلّ حبّ من هستند. در مورد آیه ( فِی) متعلّق به مودّت نیست، بلکه متعلّق به محذوف است مثل این که مى گوییم: «المال فى الکیس»(مال در کیسه است) که تقدیر آن چنین است «المال موجودٌ فى الکیس». در مورد آیه نیز این چنین است: «الاّ الموده ثابتهٌ فى القربى» مگر مودّتى که در خویشاوندان رسول ثابت است.»(۲)

همین تفسیر نیز از فخررازى(۳) و ابوحیان(۴) و نیشابورى(۵) و ابوالسعود(۶) رسیده است.(۷)

پی نوشتها

۱ ـ منهاج السنه، ج ۴، ص ۲۵ ـ ۲۷٫

۲ ـ کشاف، زمخشرى، ج ۴، ص ۲۱۹ و ۲۲۰٫

۳ ـ التفسیر الکبیر، ج ۲۷، ص ۱۶۷٫

۴ ـ البحر المحیط، ج ۷، ص ۵۱۶٫

۵ ـ تفسیر نیشابورى در حاشیه تفسیر طبرى، ج ۲۵، ص ۳۳٫

۶ ـ تفسیر ابوالسعود، ج ۸، ص ۳۰٫

۷ ـ على اصغر رضوانى، امام شناسى و پاسخ به شبهات (۱)، ص ۴۷۵٫