کاتوليک ها در روز چهارشنبه خاکستر و نيز روز جمعة الصليب روزه مى گيرند. هم چنين در تمامى روزهاى جمعه ماه انابت نيز که دوران توبه و تعمق کاتوليک هاست، از خوردن گوشت پرهيز مى کنند. کاتوليک ها تا قرن ها اجازه نداشتند در هيچ يک از روزهاى جمعه سال به گوشت لب بزنند، اما پرهيز از گوشت در روزهاى جمعه غير از دوران لنت (انابت) اختيارى اعلام شد.

نحوه روزه گرفتن در ميان کاتوليک ها به اين صورت است که در دو روزِ چهارشنبه خاکستر و جمعه الصليب، خوردن دو نوع غذاى ساده و يک غذاى معمولى مجاز است، اما مصرف گوشت ممنوع مى باشد. روزه گرفتن در ساير روزهاى جمعه اختيارى است و برخى از کاتوليک ها به جاى روزه، به توبه يا برگزارى دعاهايى ويژه مى پردازند.

در اين روز ها بايد از خوردن گوشت و هر گونه لبنى جات پرهيز کنند و البته به غير از ماهى و همچنين از خوردن روغن و شراب نيز بپرهيزند.

انجيل متي، باب چهار، شماره 1 و 2، به نقل از تفسير نمونه، ج 1، ص 634