حرم مبارك حضرت عباس داراي چهار رواق است كه چهار جانب ضريح را احاطه كرده است
رواق شمالي
همان رواقي است كه در ضلع شمالي ضريح مبارك براي ورود به زير زمين و قبر مطهر راه دارد ولي درِ نقره اي آن هميشه بسته است و كسي نمي تواند به آن زير زمين وارد شود. گويند اين جا بر نهرعلقمه مشرف بوده است. در زمان هاي پيشين اين رواق با رواق شرقي و غربي يكي بود و ديوار آن بعدها برداشته شد.
رواق غربيدر سمت چپ و راست آن باب الرواق و باب المراد قرار دارد. باب المراد در 1321ش به سمت ضلع شمال غرب گشوده شد.
رواق شرقيدر اين رواق پنج مقبره وجود دارد.
رواق جنوبي
اين رواق با سه در به ايوان طلا وصل مي شود. درِ اول سمت شرق ايوان قرار دارد. درِ دوم ميان ايوان طلا است كه توليت پيشين حرم در آن جا خاك است و سومين در سمت چپ ايوان است. كف همه اين رواق ها سنگ فرش شده است. اين كار را حاج حسين حجار باشي در 1367 ق انجام داد. سنگ هاي آن باقي مانده سنگ هاي تراشيده شده براي قصر گلستان در تهران بود و هزينه آن پانزده هزار تومان برآورد مي شد.اين حرم چهار ايوان دارد : ايوان بالاسر، شرقي، شمالي و جنوبي. در بالاي ايوان بالاسر
بر روي كتيبه اي سوره فتح و در ايوان شرقي سوره حمد و قدر نوشته شده است.