بخش یازدھم جمع‌بندی
سلامت، وضع مالی، روابط و قانون ھدایت

تاکنون شیوه‌ھا، ابزارھا و درس‌ھایی را در زمینه تسلط بر نفس ارائه کرده‌ایم. اکنون می‌خواھیم از ھمه این‌ھا نتیجه بگیریم و حاصلی بدست آوریم. ھر یک از صفحات این بخش را که مطالعه می‌کنید، در ھمان حال به جنبه‌ھای گوناگون جسمی، مالی، و ارتباطی زندگی توجه و روشی را ابداع کنید تا بتوانید ھر روز بر اساس بالاترین معیارھای خود زندگی کنید. قبلاٌ یاد گرفته‌اید که چگونه نظام عصبی خود را شرطی کنید تا با تغییر رفتار، به نتایج دلخواه برسید. اکنون می‌خواھیم بگوییم که سرنوشت جسمانی شما نیزبستگی به این دارد که چگونه سوخت و ساز و عضلات خود را شرطی کنید تا انرژی لازم و تناسب اندام دلخواه در شما ایجاد شود. کارھایی که برای مراقبت از جسم و تامین سلامت خود به طور منظم انجام می‌دھید کدام است؟ چه عاملی سبب می‌شود که جسم انسان، با حداکثر توان خود کار کند؟ پیروزی باور نکردنی ستو میتل من اھمیت بعضی از اصول پایه را نشان می‌دھد. میتل من، رکورد دو استقامت را شکست و مسافت ۱۶۰۹ کیلومتر را در ۱۱ روز و ۱۹ ساعت دوید و به طور متوسط روزانه بیش از ۱۳۵ کیلومتر را طی کرد! شگفت‌انگیزتر آن که به شھادت ناظران عینی، در پایان مسابقه، سرحال‌تر از اول به نظر می‌رسید و کمترین آسیبی از نظر جسمی ندیده بود. چه عاملی باعث شد که او بتواند از ھمه توانایی‌ھای جسمی خود استفاده کند و حتی توانایی‌ھای خود را افزون سازد بی آن که کوچکترین صدمه‌ای به جسم او وارد آید؟ اول این که او سالھا تمرین جسمی کرده بود و ثابت کرد که اگر ما به طور مداوم و روز افزون انتظارات صحیحی از خود داشته باشیم، می‌توانیم خود را با ھر شرایطی سازگار کنیم. دومین امتیازی که باعث شد ستو میتل من، رکورد تازه‌ای در زمینه دو استقامت بر جا بگذارد چه بود؟ او دانسته بود که سلامت جسمی و آمادگی جسمانی، دو موضوع جداگانه‌اند.

طبق گفته دکتر فیلیپ مفتون (آمادگی جسمانی عبارت از توان انجام فعالیت‌ھای ورزشی است). اما سلامت جسمی، تعریف گسترده‌تری دارد و (عبارت از حالتی است که ھمه دستگاه‌ھای بدن، به صورت بھینه کار کنند). خیلی‌ھا فکر می‌کنند که آمادگی جسمانی شامل سلامت جسمی نیز می‌شود، اما این دو، لزوماٌ با یکدیگر ھمراه نیستند. اگر آمادگی جسمانی به قیمت از دست رفتن تندرستی به دست آید، عمر ما چندان طولانی نخواھد شد که از اندام متناسب خود لذت ببریم. در نظر شما کدامیک مھمتر است؟ آیا تعادلی بین سلامت و آمادگی جسمانی بر قرار کرده‌اید؟ چگونه بر سلامت جسمی خود بیفزایید؟

بھترین راه آن است که تفاوت بین ورزش‌ھای قندسوز و چربی‌سوز و تفاوت بین بنیه و نیروی جسمی را درک کنیم. ورزش‌ھای چربی‌سوز، اکسیژن زیادی را به مصرف می‌رسانند و شامل تمرین‌ھای معمولی ھستند که می‌توان آنھا را به مدت طولانی انجام داد. این تمرین‌ھا که باعث تقویت بنیه می‌شوند برای تامین انرژی در درجه اول از چربی‌ھای بدن استفاده می‌کنند. بر عکس ورزش‌ھای قند‌سوز، مستلزم افزایش مصرف اکسیژن نیستند و فقط به مدت کوتاھی قابل انجامند. این تمرین‌ھا در درجه اول باعث سوختن گلیکوژن و ذخیره شدن چربی دربدن می‌شوند. آیا خود را سالم می‌دانید؟ یا دارای آمادگی جسمی؟ یا ھیچکدام؟ چرا اغلب آمریکاییان از خستگی رنج می‌برند؟

بسیاری از مردم از آنجا که می‌خواھند در کوتاھترین مدت، بزرگترین نتیجه را بدست آورند لذا با توجه به فشارھای عصبی و نداشتن وقت کافی، به ورزش‌ھای قند‌سوز رومی‌آورند. با انجام ورزش‌ھای قند‌سوز، ذخیره گلیکوژن آنھا به زودی تمام می‌شود و نظام سوخت و ساز بدنشان به مصرف قند خون(که دومین منبع سوخت است) می‌پردازد و ھمین امر باعث سردرد، خستگی و مشکلات دیگر می‌شود.

چگونه می‌توان ورزش‌ھای قند‌سوز را به چرب‌سوز مبدل کرد؟

ساده‌ترین راه آن، کند کردن حرکات است. طبق نظر دکتر مفتون، ورزش‌ھایی نظیر پیاده‌روی، شنا، دوچرخه‌سواری، دو آھسته، می‌توانند به صورت قند‌سوز یا چربی‌سوز انجام شوند. در ھنگام انجام، اگر ضربان قلب کند باشد، این ورزشھا چربی‌سوز و اگر تند باشد، قند‌سوز به شمار می‌آیند. آیا لازم است سرعت خود را کاھش دھید؟ در ھنگام ورزش؟ یا به طور کلی در نوع زندگی؟ برای این که بدن خود را به ماشینی چربی‌سوز مبدل کنید، باید نظام سوخت و ساز بدن خود را آموخته کنید تا به صورت چربی‌سوز کار کند. دکتر مفتون یک دوره دو تا ھشت ماھه را برای پرداختن انحصاری به ورزش‌ھای چربی‌سوز پیشنھاد می‌کند. برای این که تعادلی میان تندرستی و آمادگی جسمانی برقرار شود باید پس از این مدت، ھفته‌ای یک تا سه بار به طور منظم به ورزش‌ھای قند‌سوز بپردازید. برای حفظ تندرستی خود آیا به مشاور نیاز دارید؟ آیا به کتاب یا منابع دیگر رجوع می‌کنید؟

لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف انگلیسی گفته است: (جسم انسان، بھترین تصویر روح است).

جسم شما درباره شخصیت درونیتان چه می‌گوید؟

احتمالاٌ مھمترین عامل ایجاد تندرستی، اکسیژن است. بدون اکسیژن، یاخته‌ھا ضعیف می‌شوند و می‌میرند. برای این که در ھنگام ورزش، اکسیژن اندامھا تمام نشود باید بدانید که آیا حرکات شما به صورت چربی‌سوز بوده است و یا از آن حد تجاوز کده و به مرحله قندسوزی رسیده است. به سئوالات زیر پاسخ دھید.

۱-آیا در ھنگام ورزش، قادر به سخن گفتن ھستید (چربی‌سوز) یا از نفس افتاده‌اید(قندسوز)؟
۲-آیا تنفس شما، منظم و قابل شنیدن است (چربی‌سوز) یا نفس نفس می‌زنید(قندسوز)؟
۳-آیا در عین خستگی، از حرکات ورزش لذت می‌برید (چربی‌سوز) یا با اکراه ورزش می‌کنید(قندسوز)؟
۴-اگر حداقل فشاری که به عضلات وارد می‌شود با عدد صفر و حداکثر آن با عدد ۱۰ بیان کنیم، چه نمراه‌ای به خود می‌دھید؟ اگر خود را بین ۶ تا ۷ ارزیابی کنید، عالی است؛ چنانچه نمره شما بیشتر از ھفت باشد؛ وارد مرحله قند‌سوز شده‌اید.

برای این که تمرین‌ھای ورزشی فرح‌بخشی را جزو برنامه منظم زندگی خود قرار دھید، به نکات زیر توجه کنید:

۱-آیا ورزش‌ھای مرتب شما به صورت قند‌سوز و یا چربی‌سوز انجام می‌شوند؟ آیا با احساس خستگی از خواب بیدار می‌شوید؟ آیا بعد از ورزش، احساس گرسنگی شدید، سرگیجه، و یا کوفتگی عضلات می‌کنید؟ آیا علیرغم تلاش‌ھای خود، لایه چربی بدنتان فرقی نکرده است؟ اگر پاسخ شما به ھمه یا بعضی از این سئوالات، مثبت است، به احتمال زیاد به صورت قند‌سوز ورزش می‌کنید.

۲-یک دستگاه کوچک تعیین ضربان قلب بخرید تا در ھنگام ورزش، نگذارید ضربان قلب شما از حد معین بالاتر رود، از خرید این دستگاه، پشیمان نخواھیدشد.

۳-برای شرطی کردن نظام سوخت و ساز بدن خود، برنامه‌ریزی کنید تا ضمن سوختن چربی‌ھای بدن، انرژی لازم در شما ایجاد شود، این برنامه را حداقل به مدت ۱۰ روز اجرا کنید.

کمتر چیزی است که در زندگی انسان، به اندازه روابط او اھمیت داشته باشد. ھیچ موفقیتی، انسان را ارضاء نمی‌کند مگر این که آن را با کسی در میان بگذارد. در واقع عالی‌ترین احساس انسان، احساس ھمبستگی است. در روزھای آینده، ۶ اصل اساسی را برای موفقیت در زمینه روابط، خصوصاٌ روابط زناشویی بیان خواھیم کرد. قبل از ھر چیز باید ارزشھا و قوانین مورد قبول طرف مقابل را بشناسید. ھر قدر یکدیگر را دوست بدارید و ھر قدر روابطتان صمیمانه باشد اگر مرتباٌ قوانین یکدیگر را نادیده بگیرید، خواه ناخواه برخوردھایی بین شما ایجاد خواھد شد. اگر قوانین ھمسر خود را نمی‌دانید و یا آنھا را فراموش کرده‌اید، آنھا را دریابید. اگر مدتھاست که در این باره با ھمسر خود گفتگو نکرده‌اید، خوب است برای اطمینان آنھا را از یکدیگر بپرسید. عشق و زناشویی محلی برای بخشیدن و خوشبخت کردن طرف مقابل است، نه جایی برای بدست آوردن چیز‌ھایی که نداریم.

در روابط خود با ارزش‌ترین چیزی که بخشیده‌اید چیست؟

برای تحکیم مناسبات زناشویی، مراقب علائم ھشداردھنده باشید. با تشخیص به موقع و چاره‌جویی فوری، می‌توانید پیش از آن که کدورت‌ھای جزیی به اختلافات بزرگی مبدل شوند، آنھا را از بین ببرید. آیا در روابط شما علائم ھشداردھنده‌ای وجود دارد که لازم باشد به آنھا توجه کنید؟ برای این که (غول را در کودکی بکشید) امروز چه کارھایی را باید انجام دھید تا اختلافاتتان دامنه پیدا نکند؟ بسیاری از روابط گسیخته می‌شوند بی آن که حتی طرفین، علت آن رابدانند. برای موفقیت در زمینه روابط، مھمترین و بھترین راه آن است که مطالب خود را به روشنی و رو در رو بگویید. اطمینان حاصل کنید که قوانین یکدیگر را می‌دانید و به آنھا احترام می‌گذارید. برای این که جلو بگومگو‌ھایی را که ھیچ علت معقولی ندارند و صرفاٌ برای غلبه بر طرف مقابل ادامه می‌یابند بگیرید، شیوه‌ای ابداع کنید. از کلمات دگرگون‌کننده برای جلوگیری از مشاجره استفاده کنید. مثلاٌ به جای این که بگویید: (من نمی‌توانم آن رفتارت را تحمل کنم) بگویید: (من ترجیح می‌دھم این رفتار را داشته باشی).

آیا روابط عاشقانه شما جزو مھمترین اولویت‌ھای زندگی است؟

اگر چنین نباشد، مسائل فوری که ھر روز اتفاق می‌افتد، نسبت به آن اولویت پیدا می‌کنند و در نتیجه میل شما به یکدیگر روز به روز کاھش می‌یابد.
نگذارید روابط صمیمانه شما به صورت رابطه عادتی درآید. شور و ھیجان داشته باشید و از این که فرد بی‌ھمتایی را در زندگی خود دارید، سپاسگزار باشید. برای این که روابط شما با دوام باشد، ھر گز قطع رابطه را عنوان نکنید. تنھا گفتن جمله: (اگر فلان کار را بکنی، می‌گذارم و می‌روم) کافی است که امکان جدایی را به وجود بیاورد. به جای آن، ھر روز راھی برای بھتر شدن روابط خود بیندیشید. تمام زوج‌ھای موفقی که می‌شناسم و روابط آنھا رضایتبخش بوده و به مدت طولانی ادامه داشته است برای خود قانونی دارند و آن این است که ھر قدر خشمگین شوند و ھر اندازه از طرف مقابل آزرده خاطر باشند، بدون چون و چرا خود را به حفظ روابط پای‌بند می‌دانند. یکی از بھترین کارھایی که ھر روز می‌توانید انجام دھید، این است که محاسن طرف مقابل را در ذھن خود مرور کنید. احساس ھمبستگی فرد را تقویت کنید و مثلاٌ با گفتن (چگونه این خوشبختی نصیب من شد که تو وارد زندگی من شدی؟) احساس عشق و صمیمیت را در خود تازه نگه دارید. به طور مداوم در جستجوی راه‌ھایی باشید که طرف مقابل را شگفت زده کنید و مراتب قدردانی خود را به یکدیگر ابراز نمایید. طرف مقابل را ملک طلق خود فرض ش نکنید و لحظات زیبایی در زندگی بیافرینید که روابطتان را به صورت افسانه درآورد؟ امروز چه خدمتی می‌توانید به فرد محبوب خود بکنید؟ آیا می‌خواھید که روابطی رویایی با ھمسر خود داشته باشید؟

به این چند اصل اساسی توجه کنید:

۱-اوقات خود را صرف وجود ارزشمند یکدیگر کنید و آنچه را که از نظر ھمسرتان مھم است، کشف نمایید. بالاترین ارزش‌ھای شما در زمینه روابط کدام است و چه اتفاقی باید بیفتد تا احساس کنید که آن ارزش تامین شده است؟
۲-بپذیرید که عاشق بودن، مھم‌تر از حق به جانب بودن است. اگر متوجه شدید که دارید در مورد این که حق به جانب شماست، بیش از حد اصرار می‌کنید، الگوی خود را در ھم بشکنید. اگر لازم می‌دانید سکوت کنید و به مشاجره خاتمه دھید تا به حال عادی بر گردید و راھی برای حل اختلاف پیدا کنید.
۳-الگویی ابداع کنید و با یکدیگر قرار بگذارید که در ھنگام بروز خشم و مشاجره، برای تغییر حالت از آن استفاده کنید. الگویی عجیب یا مضحک طرح کنید و آن را به صورت شوخی بین خود قرار بگذارید به طوری که یادآوری آن، طرف مقابل را به خنده بیندازید.
۴-با بروز اندک کدورتی، موضوع را با ملایم‌ترین لحن با او در میان بگذارید. مثلاٌ (می‌دانم که اشکال از کج‌فھمی من است اما وقتی فلان کار را می‌کنی، حس می‌کنم که عقیده‌ام نسبت به تو کمی سست شده است).
۵-برنامه منظمی داشته باشید تا ھفته‌ای یک بار و یا دست‌کم ماھی دوبار، با ھمسر خود شب‌ھای عاشقانه داشته باشید. برای این منظور از پیش، برنامه‌ای تفریحی و رویایی فکر کنید.
۶-روزی یک بار حتماٌ ھمسر خود را ببوسید! خیلی‌ھا به اشتباه تصور می‌کنند که اگر به قدر کافی پول داشته باشند، تمام مشکلاتشان بر طرف می‌شود. در حالی که پول، به خودی خود به ندرت موجب رھایی‌شان می‌گردد. اما این ھم به ھمان اندازه اشتباه است که فکر کنیم وسیع‌تر شدن امکانات مالی و مھارت در مسائل اقتصادی، نقشی در افزایش امکان رشد و مشارکت و ایجاد ارزش‌ھایی برای ما و دیگران ندارد. تحصیل ثروت، کاری آسان است. با وجود این، بیشتر افراد به این کار موفق نمی‌شوند، زیرا در شالوده مالی آنان، رخنه‌ھا و خلل‌ھایی وجود دارد که ھمان تضاد‌ھای ارزشی و اعتقادی است. بزرگترین عاملی که باعث می‌شود افراد، از موفقیت‌ھای مالی اجتناب کنند، آن است که درباره ثروت، عقاید مختلطی دارند. این افراد در عین حال که به مزایای رفاه مادی واقفند، ممکن است عقیده داشته باشند که جمع‌آوری ثروت، محتاج تلاش و کوشش طاقت‌فرسا یا انحراف از معیارھای اخلاقی است و یا این که افراد ثروتمند، از وجود دیگران سوءاستفاده می‌کنند.

علت دیگر آن است که تصور می‌کنند تحصیل ثروت، کاری پیچیده، و محتاج تخصص است. ھر چند که استفاده از نظرات متخصصان امور مالی، کاری صحیح است، اما باید یاد بگیریم که مسئولیت تصمیم‌ھای خود را بپذیریم و عواقب آنھا را درک کنیم. پس از پنج سال مطالعه مستمر در علت موفقیت افراد، دریافته‌ام که برای بھبود وضع مالی، پنج کلید وجود دارد:

کلید اول، توانایی ایجاد ثروت است. اگر بتوانید راھی پیدا کنید که ارزش کار خود را افزایش دھید و به ده الی پانزده برابر زمان حاضر برسانید، در آن صورت، درآمدتان به آسانی افزایش خواھد یافت. از خود بپرسید(چگونه می‌توانم ارزش کار خود را در این سازمان افزایش دھم؟ چگونه می‌توانم کاری کنم که شرکت، در مدت کمتری به ھدف‌ھای بیشتری دست یابد؟ چگونه می‌توانم کیفیت کالا و سود آوری آن را بالاتر ببرم و در عین حال، ھزینه‌ھا را کاھش دھم؟ چه نظام‌ھای تازه‌ای را می‌توانم پیاده کنم؟ از چه تکنولوژی‌ھایی می‌توانم استفاده کنم تا این شرکت، از رقیبان خود جلو بیفتد؟)

کلید دوم، نگھداری ثروت است. تنھا راه این کار، آن است که کمتر از درآمد خود خرج کنید، و درآمد باقیمانده را سرمایه‌گذاری نمایید. پس‌انداز کردن پول، ھدفی ارزشمند است، اما به خودی خود، باعث افزایش ثروت نمی‌شود.

سومین کلید مھارت‌ھای مالی، افزایش ثروت است. راه این کار، آن است که کمتر از درآمد خود خرج کنید، مابقی را سرمایه‌گذاری کنید، و درآمد حاصل از آن را ھم دوباره سرمایه‌گذاری نمایید. این کار باعث می‌شود که سرمایه به جای شما کار کند و رشد، آن حالت تصاعدی داشته باشد. ھر چه درآمدھای خود را کمتر خرج و بیشتر سرمایه‌گذاری کنید، زودتر به استقلال مالی می‌رسید. ھیچ کس نمی‌خواھد لقمه چربی برای سوء استفاده‌ دیگران باشد.

چھارمین کلید مھارت‌ھای مالی، نگھداری ثروت است. در جو فعلی آمریکا، بسیاری از ثروتمندان بیش از زمانی که ثروتمند نبودند، احساس عدم امنیت می‌کنند. دلیلش آن است که می‌دانند در ھر لحظه، به دلایلی که گاه به کلی واھی است، امکان دارد که علیه آنھا اعلام جرم و اقامه دعوا شود. البته باید گفت که برای حفظ اموال نیز راه‌ھای قانونی خوبی پیدا شده است.

آیا حفاظت از دارایی‌ھای خود را لازم می‌دانید؟

حتی اگر ھنوز به مرحله‌ای که نگران اموال خود باشید نرسیده‌اید، خوب است با فرد متخصصی در این مورد مشورت کنید و در این مورد نیز، مانند سایر موارد زندگی، از راه‌ھایی که دیگران رفته‌اند، سر مشق بگیرید. برای این که از رفاه اقتصادی بر خوردار شوید، مدت زیادی صبر نکنید. پنجمین کلید مھارت‌ھای مالی آن است که از دارایی‌ھای خود بھره‌مند شوید. بیشتر افراد، منتظرند تا دارایی آنھا به حد معینی برسد. اما اگر جمع آوری ثروت، لذت‌ھا و دلخوشی‌ھایی را ھمراه نداشته باشد، به زودی از این کار خسته می‌شوند و دست از تلاش می‌کشند. پس، گاه‌گاھی پاداش خویشتن را فراموش نکنید(پاداش اتفاقی). در ضمن صدقه و بخشش را فراموش نکنید. بخشیدن مال، این احساس را در شما به وجود می‌آورد که بیش از حد نیاز خود، درآمد دارید. ثروت واقعی، فقط نوعی احساس است: احساس رفاه و فراوانی مطلق. پول، ھیچ ارزشی ندارد، مگر این که به کمک آن تاثیر مثبتی در زندگی افراد مورد علاقه خود بگذاریم، و اگر یاد بگیریم که چگونه با درآمد خود خدمتی به دیگران بکنیم، به بزرگترین شادمانی‌ھای زندگی دست می‌یابیم.

اکنون برای بھبود وضع مالی خود اقدام کنید:

۱-عقایدی را که درباره پول دارید، بررسی کنید. عقاید منفی را زیر سئوال ببرید و عقاید مثبت را تقویت کنید. از مراحل ششگانه تداعی عصبی شرطی استفاده کنید.
۲-ارزش شغل خود را بالا ببرید و برای کارفرمای خود مفیدتر باشید، و لو آن که بابت آن دستمزد اضافی نگیرید. تصمیم بگیرید که دست‌کم، ده برابر به ارزش کار خود بیفزایید.
۳-دست‌کم ده درصد از درآمد خود را پس انداز و سپس سرمایه‌گذاری کنید.
۴-از راھنمایی متخصصان، در تصمیم‌گیری‌ھای مالی و حفظ دارایی خود استفاده کنید.
۵-پاداش‌ھایی به خود بدھید تا تلاش‌ھای مالی شما با لذت ھمراه باشد.

در حق چه کسی می‌توانید خدمت خاصی انجام دھید؟ برای این که امروز کار را شروع کنید، چگونه به تقویت روحیه خود می‌پردازید؟ بسیار خوب است که برای ارزش‌ھای مورد قبول خود، سلسله مراتبی داشته باشید. اما اگر وسیله سنجشی در اختیارتان نباشد، از کجا می‌فھمید که روز به روز و لحظه به لحظه بر اساس ارزشھا و فضایل مورد قبول خود زندگی کرده‌اید؟ خدمت به ھم‌نوع، شاید جزو والاترین ارزش‌ھای شما باشد، اما چگونه دائماٌ به دیگران خدمت می‌کنید؟ عشق، شاید در فھرست شما، بالاترین مقام را آورده باشد، اما می‌دانید که در بسیاری از لحظات زندگی خود، عاشق نبوده‌اید؛ راه حل چیست؟ دستورالعمل یا قانونی برای ھدایت و کنترل خود داشته باشید. چگونگی آن را در صفحات بعد شرح خواھیم داد. آیا تا به حال موردی برایتان پیش آمده است که صد در صد و به طور مطلق بدانید که چه باید بکنید؟ (ھر چه می‌خواھد بشود، بشود) بیشتر ما ھرگز به این مرحله از یقین نمی‌رسیم، مگر آن که پیشاپیش خصوصیاتی را برای خود در نظر گرفته باشیم که ھمیشه بر اساس آنھا زندگی کنیم. اگر این موارد را روی کاغذ بیاوریم، دستورالعملی به وجود می‌آید که من آن را (قانون ھدایت) می‌نامم و در سفر زندگی، به منزله نقشه راه‌ھاست:

۱-برای این که بر اساس عالی‌ترین اصول و ارزش‌ھای خود زندگی کنید، باید دائماٌ دارای چه روحیات و عواطفی باشید؟ فھرستی از این حالات روحی تھیه کنید. این فھرست باید آن قدر مفصل باشد که کمال و تنوع دلخواه را داشته باشد، و آن قدر مختصر باشد که واقعاٌ ھر روز بتوان ھمه آن حالات را تجربه کرد.

۲-در برابر ھر یک از آن حالات و خصوصیات، قانونی برای نحوه احساس آن ذکر کنید. مثلاٌ (ھنگامی شاد و سرحال ھستم که به مردم لبخند بزنم) یا (ھنگامی شکرگزارم که یادم باشد چه چیزھای خوبی در زندگی خود دارم).

۳-خود را مقید کنید که دست‌کم روزی یک بار، ھر یک از آن حالات را احساس کنید. می‌توانید(قانون ھدایت) خود را روی کاغذی بنویسید و ھمیشه با خود داشته باشید، و یا نسخه‌ھایی از آن را روی میز کار و یا کنار تختخواب خود قرار قرار دھید. گاه‌گاھی به این دستورالعمل نگاه کنید و از خود بپرسید (آیا امروز، کدامیک از این حالات در من بوده است؟ کدامیک نبوده است و چگونه می‌توانم تا پایان امروز، آن را در خود به وجود آورم؟

منبع: آنتونی رابینز؛ راز موفقیت؛ ص۷۸-۸۳