درمنگهم، اميل

اميل درمنگهم از اسلام شناسان معروف فرانسوى و مدير مكتب الجزاير و مؤلف بهترين كتاب درباره ى زندگينامه حضرت خاتم انبياء محمد بن عبدلله صلوات الله عليه و آله.

ضمناً در عرفان و تصوّف اسلامى هم پژوهش كرده ولى افسوس كه نتوانستم ترجمه حال نسبتاً كاملى از ايشان به دست بياورم.

آثار او متعدّد است و از بهترين انها زندگينامه حضرت محمّد (ص) مى باشد.

اين كتاب از بهترين كتبى است كه دانشمند فرانسوى تأليف كرده و مورد اعتماد و استناد و مراجعه علماى مسلمان مي باشد.

2- محمّد و سنت اسلامى، 1955.

3- درخشانترين نصوص عربى، 1951.

4- بزرگداشت اولياء مسلمين در مغرب، 1954.

5- زندگينامه اولياء مسلمان، 1956.

6- خاطرات امير عبد القادر جزايريع 1949.