اشاره:

انسان دارای تصورات مثبت یا منفی است. انسان هر کاری را که می خواهد انجام دهد پیش از آن در ذهنش آن را تصور نموده و سپس تصمیم به انجامش می گیرد. این گونه تصورات را گاهی به ضمیر انسان تعبیر می کنند به دلیل اینکه کسی دیگری از آن خبر ندارد. ائمه اهل بیت و پیامبران الهی با علم الهی که دارند می توانند از این تصورات انسان خبر دهند. همانگونه رؤیای انسان نیز توسط آنان دقیقاً قابل تأویل است.این نوشته به علم امام صادق (علیه‌السلام) از ضمیر شخصی اشاره نموده و او را متوجه به عمل نا مطلوبش می کند.

شـیـخ کـلیـنى (رحمه اللّه) روایت کرده که مردى آمد خدمت حضرت صادق (علیه‌السلام) عرض کـرد: یـابـن رسـول اللّه (صـلى اللّه عـلیه و آله و سلم) ! دیدم در خواب که گویا بیرون شدم از شهر کوفه رفتم در موضعى که مى شناسم آنجا را دیدم گویا شیخى از خشت یا مردى تراشیده از چوب را که سوار است بر اسبى از چوب مى درخشاند شمشیر خود را و من مـشـاهـده مى کنم آن را در حالى که ترسان و مرعوبم . حضرت فرمود: تو مردى هستى که اراده کـرده اى هلاک کردن مردى را در معیشتش؛ یعنى مى خواهى آن چیزى که اسباب زندگى و ماده حیات او است از او بگیرى، پس ‍ بترس از خداوندى که تو را خلق کرده و مى میراند تـو را. آن مـرد گـفـت: شـهادت مى دهم که علم به تو عطا شده و بیرون آورده اى آن را از مـعـدنـش ، خـبر بدهم تو را یابن رسول اللّه (صلى اللّه علیه و آله و سلم) از آن چیزى که برایم بیان کردى ، همانا مردى از همسایگان من آمد به نزد من و بر من عرضه کرد ملک خود را که من بخرم از او، پس من قصد کردم که آن را مالک شوم به قیمت بسیار کم چون دانستم کـه طـالبـى غـیـر از مـن نـدارد. حـضـرت فرمود: آن مرد دوست مى دارد ما را و از دشمنان ما بـیـزارى مـى جـوید؟ عرض کرد: آرى ، یابن رسول اللّه ! او مردى است بصیرتش نیکو و دیـنـش مستحکم است و من توبه مى کنم به سوى خداى تعالى و به سوى تو از آنچه که قـصـد کـرده بـودم و نـیـت نـمـوده بـودم ، آنـگـاه گـفـت: خـبـر بـده مـرا یـابـن رسـول اللّه کـه اگـر ایـن مـرد نـاصـبـى بـود حـلال بـود بـر مـن اغتیال او، یعنى این کار را با او بکنم؟ حضرت فرمود: ادا کن امانت را به کسى که تو را امـیـن دانـسـت و از تـو خـواسـت نـصـیـحـت را اگـرچـه قاتل امام حسین (علیه‌السلام) باشد.[۱]

پی نوشت:

[۱] . الکافی، ج۸، ص۲۹۳.