مقدمه

برخی والدین با انتخاب رفتارهای غیرمنطقی، خواهان توفیق در زندگی هستند، رفتارهای خود را توجیه می‌کنند و به نحوی آن را در چارچوب سودمندی فرزندان معنا می‌کنند. چنین والدینی با این که اعمال قدرت پدر و مادر خود را در زمان نوجوانی خویش قبول ندارند و آن را محکوم می‌کنند، گویا در برابر فرزندان و در مقام والدین آن را فراموش می‌کنند و دقیقاً همان کاری را می‌کنند که خود، روزی آن را نابجا می‌دانستند و محکوم می‌کردند. چنین والدینی، در نقش فرمانده دستور می‌دهند و حتی جایی که بسیار با ادب حرف می‌زنند، بار تکلیفی در سخنانشان پیداست:
– پسرم، دیگه نبینم از این رفتارها داشته باشی.
– عزیزم، گفتم حق نداری با پسر همسایه حرف بزنی.
– دخترم، اگه یک بار دیگه این جوری از خونه بیایی بیرون، من می‌دانم و تو.
وقتی آنها با فرزند خود سخن می‌گویند، فرزند احساس می‌کند کسی با او سخن می‌گوید که می‌خواهد ادعا کند معلم اخلاق است و مدام فضایل اخلاقی را گوشزد می‌کند.
– عزیزم نباید بگذاری هم کلاس هایت از تو ناراحت شوند.
– پسرم، خیلی رفتار بدی با معلم خود داشتی. حتماً از او عذرخواهی کن.
– دخترم، درسته که حالا دیگه بزرگ شدی، ولی مثل این که فراموش کردی هر چی داری از مادرت داری. با مادرت برخورد بدی کردی. برو از او حلالیت بطلب.
آنها گاه به گونه‌ای با فرزندان حرف می‌زنند که گویا خود، همه چیز را می‌دانند و فرزندان هیچ چیز نمی‌دانند. همیشه از منطق سخن می‌گویند و خود را آگاه‌تر نشان می‌دهند:
– پسرم خیلی هم نمی‌خواد فکر کنی. کمی فکر کن. به طور حتم، رفتارت رو تغییر می‌دی.
– عزیزم، تا کی می‌خوای احساسی عمل کنی. کمی هم مغزت رو به کار بینداز.
– دخترم، وقتی من هم سن و سال تو بودم…
گاه پدر و مادر پیشاپیش قضاوت می‌کنند و بدون این که از فرزند توضیحی بخواهند، او را محکوم می‌کنند و از همان ابتدا برایشان معلوم است که مقصر کیست:
– احمد، بگو این دفعه دیگه چه خراب کاری‌ای کردی؟!
– رز، نمره نیاوردی، خب معلومه دیگه، درس نخونی همینه.
– عزیزم، فکر می‌کنم در این داستان، تو مقصری.
گاه والدین، فرزندان را مسخره می‌کنند، به آنها متلک می‌گویند و طعنه می‌زنند:
– رضا، ها، بزرگ شدی، حرف‌های بزرگ بزرگ می‌زنی! خبریه؟!
– خوبه، یه کلمه هم از فرمانروای بزرگ، آقا حامد بشنویم!
– ماشاءالله،‌ای والله، چه حرف‌هایی می‌زنی! ترشی نخوری یه چیزی می‌شی.

استبداد

خودبزرگ بینی و خودرأیی، از ویژگی‌های مهم خانواده‌های مستبد است این خانواده‌ها برای فرزندان، جایگاهی قایل نیستند و در تصمیم‌گیری و برنامه ریزی، ذره‌ای آنها را به حساب نمی‌آورند. چنین خانواده‌ای را می‌توان با این مشخصات شناسایی کرد:
– وظیفه ی دیگران اطاعت بدون چون و چراست و نوع وظیفه ی آنها را مدیر مستبد تعیین می‌کند؛
– اظهارنظر کردن همانند سؤال کردن و توضیح خواستن، ممنوع است؛
– همه حتی در کارهای جزیی و شخصی خود، باید توضیح دهند و نظر مدیر را جویا شوند؛
– تنها فرد مستقل و خودرأی در خانواده، مدیر است؛
– نه تنها در رفتار، بلکه در اعتقاد و باور، همه باید آنچه را مدیر می‌پسندد، با زبان تأیید کنند و بدان پایبند باشند؛
– حق انتقاد و خرده‌گیری یک طرفه است؛
– از جنبه ی عاطفی، سایه ی ترس، وحشت و اضطراب بر اعضای خانواده، پدیده‌ای عادی و طبیعی است؛
– از جنبه ی اجتماعی، فرزندان افرادی جسور، گستاخ، طغیانگر و متزلزل اند؛
– عزت نفس، کرامت شخصیت و نیاز اعضای خانواده، برای بزرگ ترها اهمیت ندارد؛
– عواطف، احساسات و محبت، گم شده ی خانواده است:
– تنبیه، از عوامل اصلی تربیت به شمار می‌آید؛
– دروغ گویی، گزاف گویی و لاف زنی برای نجات از تنبیه، رفتارهایی طبیعی است؛
– گریز از خانه و والدین و پناه بردن به دیگران محسوس است؛
– پیروی افراد خانواده از مدیر، کورکورانه و بی‌دلیل است؛
– تسلیم بودن فرزندان، ظاهری است و اغلب هیجان و اضطراب میان اعضای خانواده وجود دارد؛
– افراد خانواده از کارهای گروهی، با دیگران بودن و داشتن روابط عمومی قوی هراس دارند؛
– اعضا برای پذیرش مسئولیت، اعتماد به نفس ندارند و اغلب ضعیف النفس و متزلزل اند؛
– نگاه افراد به بزرگ‌ها منفی است و آنها را قلدر و بی‌منطق ارزیابی می‌کنند؛
– انگ زدن، تحقیر کردن و از بین بردن عزت نفس فرزندان، طبیعی است؛
– انتقام از والدین به هر صورت ممکن در ذهن فرزندان نقش می‌بندد؛
– استبداد والدین گاه زمینه ی استبداد آموزی می‌شود و فرزندان مسیر زندگی پدر و مادر را ادامه می‌دهند؛
– تا زمانی که فشار بیرونی وجود داشته باشد، رفتارها با نظم خاصی انجام می‌شود و فرزندان تسلیم آن هستند؛ وقتی فشار برداشته شود همه چیز عوض می‌شود؛
– تسلیم بی‌چون و چرا و ظاهری، فرزندان را عقده‌ای و افسرده می‌کند و به انزوا می‌کشاند.

تربیت تحمیلی و استبدادی

به طور اساسی در خانواده‌های مستبد، تربیت به صورت تحمیلی شکل می‌گیرد. پدر و مادر بدون شناسایی الگوهای صحیح، با توجه به رأی خود، بدون تأمل و دقت، و بی‌توجه به مقتصای حال فرزندان و آسیب‌هایی که ممکن است این نوع تربیت در پی داشته باشد، خواسته‌های خود را به فرزندان القا می‌کنند. احساس چنین خانواده‌هایی این است که با این نوع تربیت، پدر و مادر بسیار سریع به هدف می‌رسند و تمام مسیر رسیدن به هدف در اختیار والدین است. آنها به جر و بحث، نظرخواهی و استدلال برای قانع کردن دیگران نیز ندارند و اعصابشان آرام است؛ چون هر چه بخواهند، کافی است که دستور آن را صادر کنند. افراد زبردست در برابر والدین، تسلیم‌اند و خود را به اطاعت ملزم می‌دانند و نظام عجیب و خیره کننده‌ای بر فضای خانواده حاکم است.
از ویژگی‌های خانواده ی مستبد این است که در زمینه ی تربیت اخلاقی به تربیت تحمیلی رو می‌آورد. این نوع تربیت از آسیب‌های تربیت اخلاقی به شمار می‌آید.
«تربیت اخلاقی» فرایند زمینه‌سازی و به کارگیری شیوه‌هایی برای شکوفاسازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و همچنین اصلاح و از بین بردن صفات، رفتارها و آداب غیر اخلاقی در خود انسان یا دیگری است.(۱)
«تربیت تحمیلی» از جمله آسیب‌های تربیت اخلاقی است و به معنای آن است که پدر و مادر بدون در نظر داشتن ویژگی‌های تحول در متربی، علایق، رغبت‌ها و نیازهای او را نادیده گیرند و با نوعی برنامه ریزیِ از پیش تعیین شده و ارتباطی یک جانبه و بدون زمینه‌سازی مناسب، تربیت کنند.
این تربیت دارای ویژگی ها، نمودها و جلوه ها، عوامل، آثار، و مکانیسم‌هایی است که بدان اشاره می‌کنیم.
ویژگی‌های تربیت تحمیلی و استبدادی:

– ناهماهنگ بودن یا موقعیت سنی فرزندان و نیازهای عاطفی آنها؛
– الزام بیرونی داشتن؛
– توأم بودن با ارتباط یک جانبه و بدون تعامل میان پدر و مادر و فرزندان؛
– نابرخورداری از بسترسازی و زمینه‌سازی مناسب.
نمودها و جلوه‌های تربیت تحمیلی و استبدادی

تربیت تحمیلی در قالب صورت‌های گوناگونی بروز می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- اجبار

بارزترین نمونه ی تربیت تحمیلی، نوعی اعمالِ زور و اجبار در پایبندی به رفتارها و آداب اخلاقی است. «اجبار» از ماده ی «جبر» و به معنای وادار ساختن کسی بر کاری، و اکراه و الزام او بر انجام آن است.(۲)
بنابراین، هرگاه والدین، فرزندان خود را با اکراه و الزام به انجام کاری اخلاقی وادار کنند، او را «مجبور» به اجرای آن کرده اند. برای مثال، وقتی مادر، فرزند خود را ملزم می‌کند که فقط عروسک خود را به دختر خاله اش بدهد، در حالی که بیش از او به آن نیاز دارد، فرزند خود را «مجبور» به ایثار کرده است.
این شیوه که متأسفانه برخی والدین اعمال می‌کنند راه صحیحی برای درونی‌سازی امور اخلاقی در فرزند به شمار نمی‌رود و حتی خداوند متعال که حق مجبور کردن بندگان خود را دارد، به صورت تکوینی آنها را به پیمودن مسیر هدایت مجبور نکرده و به پیامبرش فرموده است:
وَ إِنْ کَانَ کَبُرَ عَلَیْکَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقاً فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِی السَّمَاءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَهٍ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَکُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِینَ‌(۳) و اگر اعراض و بی‌اعتنایی آنان بر تو سنگین است [و بخواهی به هر وسیله آنان را هدایت کنی] اگر می‌توانی سوراخی در زمین یا نردبانی در آسمان بجوی تا آیه‌ای برایشان بیاوری، [این کار را انجام ده، ولی باز هم ایمان نخواهند آورد] واگر خدا بخواهد، همه ی آنان را بر هدایت گرد هم می‌آورد [ولی سنت الهی این نیست] ؛ پس تو هرگز از جاهلان مباش.
امام صادق(علیه السلام) نیز به یکی از اصحاب خویش به نام عمر بن حنظله فرمودند: «ای عمر! شیعیان ما را وادار [به کارهایی که خود می‌کنید] نسازید و با ایشان مدارا کنید؛ زیرا همه ی مردم تحمل و ظرفیت شما را ندارند».(۴)

۲- الزام کردن امور غیرواجب

یکی از روش‌های تربیت در منابع اسلامی، روش فریضه‌سازی است؛ بدین معنا که پدر و مادر می‌توانند دستورالعمل‌های اساسی و مهم اخلاقی و تربیتی را برای فرزندان خود فریضه بدانند؛ ولی روشن است که این شیوه عمومیت ندارد؛ زیرا واجب ساختن کارهایی که در شریعت مستحب محسوب می‌شود و نیز تحریم مکروهات برای فرزندان، بدون در نظر گرفتن علاقه و اشتیاق آنها، نمود دیگری از تربیت تحمیلی است.
ممکن است برخی والدین احترام گذاشتن به بزرگ ترها را که از نظر اخلاقی، مطلوب و پسندیده است به صورت حقوق فرزندان خود مطرح کنند، ولی واقعیت این است که نباید آن را واجب تلقی کرد و از او که در اتوبوس نشسته است، توقع داشت برخیزد و جای خود را به فرد بزرگ‌تر بسپارد. اگر انجام این امور تا این حد الزامی بود، خداوند متعال به الزام و واجب ساختن آنها سزاوارتر بود، چه رسد به این که فردی کار مباحی را برای غیر خود حرام کند! آنچه خداوند حلال یا حرام دانسته، همه طبق مصالح دقیقی بوده است و به همین دلیل انسان نمی‌تواند حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ.(۵)

۳- دستور صریح و مکرر

گاه پدر و مادر با امر و نهی صریح و مستقیم، جلوه‌ای دیگر از تربیت تحمیلی فرزندان را نشان می‌دهند. در چنین وضعی، پدر و مادر بر این باورند که با امر و نهی صریح، بهتر می‌توانند فرزندان را به کار اخلاقی یا ترک رفتار غیر اخلاقی وادار کنند. بایدها و نبایدهای مکرر پدر و مادر در مقام تربیت فرزند، دستورهای پی در پی آنها برای تربیت اخلاقی فرزندان و توصیه‌های مستقیم در مقام مشاوره‌های اخلاقی، نمونه‌هایی از این شیوه است.

۴- نظارت جدی

والدین چنین خانواده‌ای، در زمینه ی تربیت، قصد دارند از طریق اجبار، فریضه‌سازی یا امر و نهی صریح، کار تربیت را به سامان رسانند و برای بررسی نتایج فعالیت تربیتی خویش نظارت پی در پی و همه جانبه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. آنها به این وسیله می‌کوشند تا کوچک ترین حرکت و فعالیت فرزندان را نیز به دقت زیر نظر بگیرند. این گونه اولیاء و مربیان بر این باورند که باید همه چیز را زیر نظر داشت و فرزندان نیز باید این موضوع را متوجه شوند. آنها اعتقادی به تغافل والدین ندارند و آن را خلاف مصلحت تربیتی فرزندان می‌دانند. این نظارت در قالب تعقیب فرزند، تجسس در وسایل شخصی او، سؤال بازجویی‌گونه از او و… اعمال می‌شود.

۵- توبیخ و سرزنش

گاه پدر و مادر، از هیچ خطا و لغزشی چشم پوشی نمی‌کنند و به ازای هر خطا، فرزند را توبیخ و سرزنش می‌کنند. آنها گمان می‌کنند نتیجه ی تمام فعالیت‌های پیشین همچون اجبار و الزام و امر و نهی و … در این مرحله به بار می‌نشیند و می‌توانند با توبیخ کردن لغزش‌های متربی، وی را به پرهیز از تکرار خطا و انحراف قبلی اش وادار سازند.
سرزنش کودک پنج ساله‌ای که برای اولین بار حرف زشتی را به زبان می‌آورد، نکوهش نوجوان سیزده ساله‌ای که بدون آگاهی، کتاب نامطلوبی را مشاهده و مطالعه می‌کند، و انتقاد از جوانی که آهنگ سؤال برانگیزی گوش می‌کند، نمونه‌هایی از این ویژگی به شمار می‌رود.

عوامل تربیت تحمیلی و استبدادی

عوامل و اسبابی موجب می‌شود تا تربیت اخلاقی، به صورت تحمیلی جلوه کند و با آمیزه‌ای از الزام و اکراه، فرزند را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجا که شناسایی این عوامل به والدین در جهت مهار آنها یاری می‌رساند، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- الگوبرداری ناصحیح

برخی والدین که تربیت اخلاقی آمیخته با تحمیل را اجرا می‌کنند، شیوه ی خود را به والدین و مربیانشان مستند می‌کنند و می‌گویند: «در دوران ما سخت گیری‌ها به مراتب بیش از حالا بود. ما به همین روش تربیت شدیم و فرزندان و شاگردان ما نیز باید به همین شکل تربیت شوند».
متأسفانه این دسته از والدین هرگز اجازه ی تحلیل شیوه ی تربیتی پیشینیان را به خود نداده و آن را به طور کامل پذیرفته‌اند یا با وجود پذیرش اشکالات آن، به لحاظ عاطفی خواهان اجرای همان شیوه درباره ی فرزندان خود هستند. اینان بدون تأمل، خود را پیرو گذشتگان می‌دانند همچنان که متنعمانی مغرور در طول تاریخ در برابر پیامبران می‌گفتند: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهٍ وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ‌؛(۶) «ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می‌کنیم».

۲- خودرأیی

تربیت تحمیلی در پاره‌ای از موارد، ناشی از آن است که والدین، بدون توجه به نتایج تحقیقات علمی و دیدگاه مشاوران تربیتی، فقط خود را صاحب نظر می‌دانند و به استفاده از دستاوردهای علمی برای ایفای بهتر در اجرای وظایف تربیتی احساس نیاز نمی‌کنند. این گروه نه تنها در این زمینه اطلاعات کسب نمی‌کنند، بلکه حتی به نتیجه ی مطالعات و بررسی‌های دیگران نیز، با بی‌اعتنایی و تمسخر می‌نگرند. در این صورت باید پیامد خودرأیی را که شکست و نابودی است، بپذیرند. امام باقر(علیه السلام) می‌فرمایند: «سه چیز کمر انسان را می‌شکند: یکی این که کسی کار خود را بزرگ بشمارد، دیگر این که گناه خود را فراموش کند و سوم آنکه خودرأی باشد».(۷)
استفاده از صاحب نظران و متخصصان در هر رشته ما را از نتایج کار، آگاه‌تر می‌کند و از آسیب‌های آن دور می‌سازد.

۳- شتاب‌زدگی

تربیت تحمیلی در بسیاری موارد حاصل نوعی شتاب زدگی و تصمیمات عجولانه ی والدین است. آنها می‌خواهند در زمانی کوتاه، فاصله‌ها را در نوردند و افراد را به سرعت به کمال برسانند.(۸) چنین افرادی با نادیده گرفتن نقش تدریج در تربیت، فقط به این می‌اندیشند که با کمترین زحمت و فعالیت، بیشترین نتیجه و سود را برداشت کنند و فاصله ی متربی را با مراتب عالی کمال اخلاقی به سرعت کاهش دهند. به طور اصولی در کار تربیت، شتاب زندگی و بی‌دقتی، مربی را از هدف دور، نگاه متربی را به مربی منفی، و کارهای مثبت مربی را در گذشته خنثی می‌کند.

۴- بی‌توجهی به ظرفیت و آمادگی فرزندان

توجه به ظرفیت و آمادگی، ویژگی‌های سنی، موقعیت زمانی، مکانی، اجتماعی و نیازهای فرزندان، از لوازم تربیت در جنبه‌های گوناگون و از آن جمله در تربیت اخلاقی به شمار می‌رود اگر والدین به این امور ضروری بی‌توجه باشند و بدون در نظر گرفتن پیش نیازها تربیت کنند، از آنجا که مقدمات لازم برای تربیت فراهم نشده است، به ناچار این تربیت آمیخته با تحمیل و اکراه خواهد بود.

۵- بی‌توجهی به پیامدهای تحمیل

هنگامی که والدین از آثار و پیامدهای سوء تربیت تحمیلی آگاه باشند، از به کار بردن چنین روشی در تربیت اجتناب می‌کنند، ولی بی‌اطلاعی از نتایج نامطلوب آن، زمینه ی استفاده ی نامناسب والدین از این روش را هموار می‌کند بهتر است آثار این گونه تربیت بررسی شود تا والدین انگیزه ی بیشتری برای پرهیز از آن داشته باشند.

شاخص‌های اصلی خانواده ی مستبد

در خانه‌ای که فضای مستبدانه حاکم است، فرزندان به اطاعت بی‌چون و چرا ملزم اند. آنها در تصمیم گیری‌های خانواده، کمتر نقش دارند. گاه با این که فرزندان اغلب خوش رفتار و با ادب هستند، به آنها توجهی نمی‌شود. این گونه فرزندان در آینده، با کم ترین انگیزه، یاغی و سرکش می‌شوند.(۹) در این نوع خانواده ها، فرزند حق دارد اظهار نظر کند، اما فقط چیزی را بگوید که پدر و مادر به شنیدن آن مایل هستند. طبیعی است که فرزندان در چنین فضایی، طرد و تحقیر می‌شوند. از این که والدینشان سخت گیرند، احساس می‌کنند موفق نخواهند شد و اضطراب و نگرانی آنها، همیشگی است. این خانواده‌ها بسیار بر تنبیه تکیه می‌کنند. آنها به جای تکیه بر بازخورد مثبت، به تنبیه و مجازات رو می‌آورند. در نتیجه، این موارد پدید می‌آید:
– به جای این که با بازخورد مثبت، احساس خوبی در فرد پدید آید، با بازخورد منفی، احساس ناخوشایند و خشم به وجود می‌آید؛
– به جای آنکه بر رفتارهای مثبت تأکید شود، رفتارهای منفی جلب توجه می‌کند؛
– به جای انگیزه ی مثبت، انگیزه ی منفی افزایش می‌یابد؛
– به جای احساس موفقیت، احساس شکست پدید می‌آید؛
– به جای عزت نفس و اعتماد به نفس، حقارت و بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد؛
– به جای استقامت و پیگیری کار برای رسیدن به هدف، و امید به خوشبختی، تردید و ناامیدی آموزش داده می‌شود؛
– به جای مسئولیت پذیری، مسئولیت گریزی ملاک قرار می‌گیرد؛
– به جای روابط سالم در نهاد خانواده، بیگانگی و خصومت شکل می‌گیرد؛
– به جای برون گرایی و رابطه ی قوی، بی‌ارتباطی و انزوا رخ می‌دهد؛
– به جای رفتارهای مثبت و عاطفی با دیگران، رفتارهای پرخاشگرانه تولید می‌شود؛
– به جای دل به دست آوردن، دل شکستن فراوان می‌شود.
در حد امکان، باید تلاش کرد با رو آوردن به بازخورد مثبت در برابر رفتار مثبت، از تنبیه در برابر رفتار منفی دوری جست. این نوع مقابله با رفتار منفی، یعنی بازخورد مثبت به رفتار مثبت و ترک آن درباره ی رفتار منفی، آسیب کمتری دارد. امام علی(علیه السلام) می‌فرمایند: «خطاکار را با پاداش دادن به نیکوکار، از خطا دور کن».(۱۰)
بی‌شک آزادی‌های بیش از حد، برای هیچ کس مفید نیست و برای فرزندان به دلیل تجربه ی کم و ناآگاهی، ممکن است بسیار مضر باشد. ضرر این نوع آزادی، کمتر از استبداد و اسارت فرزند نیست. برای این که به این افراط و تفریط دچار نشویم و راه اعتدال را بپیماییم، باید شیوه ی استفاده از بازدارنده‌ها را بیاموزیم. از میان راه‌های بازدارندگی، به موارد مهم‌تر اشاره می‌کنیم:

۱- امر و نهی

از آنجا که فرزندان درباره ی مسائل پیرامونشان، تیزبینی لازم را ندارند و طبع آزادی خواه آنها به سمت تجربه کردن برخی رفتارهاست که ممکن است عواقب تلخی داشته باشد، والدین باید آنها را به رفتارهای مثبت دعوت کنند و از رفتارهای منفی باز دارند. این امر و نهی‌ها زندگی سالم را برای آنها فراهم می‌آورد.
آنچه در این بخش اهمیت دارد، این است که فرزندان به ویژه در پایان دوره ی نوجوانی و دوره ی جوانی از امر و نهی دیگران ناراحت می‌شوند و آن را سلطه طلبی می‌دانند. بدین جهت، باید در امر و نهی به این نکات توجه شود:
– امر و نهی، تنها راه نفوذ به دنیای فرزندان نیست، بلکه در موارد فراوانی، همدلی و همراهی راه دستیابی به نتیجه را هموارتر می‌کند؛
– والدین، خود را بی‌نقص و کامل، فهیم و تیزبین و در مقابل، فرزند را نادان، ساده و در معرض خطر معرفی نکنند. فکر نکنند این کار باعث اعتماد بیشتر فرزندان به آنها می‌شود. فرزندان این کار را تحقیر و توهین می‌دانند؛
– امر و نهی را فقط برای امور مهم و اساسی به کار برید و فزاینده از آن استفاده نکنید. به عبارت دیگر، تا ضرورتی پدید نیامده است، امر و نهی نکنید؛
– هدف دعوت ما باید به طور کامل روشن باشد تا فرزندان دچار ابهام و تردید نشود؛
– لحن مستبدانه از امر و نهی برداشتته شود؛ زیرا فرزندان حتی قبل از نوجوانی نیز چنین لحنی را تحمل نمی‌کنند؛
– کاری که به نظر پدر و مادر ضروری باشد و به طور حتم باید انجام شود، قابل نظرخواهی از فرزند نیست؛ زیرا چنانچه پاسخ فرزند منفی باشد، ادامه ی کار دشوار می‌شود؛
– در نظر گرفتن ظرفیت و توان فرزندان، محیطی که در آن زندگی می‌کنند، فضای ارزشی حاکم بر گروه همسال و زمان شناسی، شاخص‌هایی هستند که در انتخاب محدوده ی امر و نهی و نوع آن تأثیر گذارند؛
– باور فرزند به این که والدین از سَرِ دل سوزی، خیرخواهی، بی‌طرفی و انصاف، وی را به کاری ترغیب می‌کنند یا از کاری باز می‌دارند، اهمیت دارد. او باید باور داشته باشد که والدین از سر کینه و برای انتقام یا آزاررسانی سخن نمی‌گویند؛
– توجه به زبان ملموس برای فرزندان، استدلال کردن به دلایل قابل توجیه برای آنها، و به زبان خودشان سخن گفتن، کارهایی است که باید انجام شود تا پذیرش افزایش یابد؛
– تحقیر و سرزنش نکردن، از اصول حاکم بر دعوت همه ی افراد بشر است تا مشکل جدیدی به مشکلات افزوده نشود.

۲- تذکر دادن مستمر

غفلت، عامل مهم ارتکاب رفتارهای منفی است و می‌توان گفت: این عامل، بیش از جهل و نادانی، زمینه ی رفتارهای منفی را فراهم می‌سازد. برای از بین بردن غفلت، «تذکر» ضروری است و این تنها به فرزندان اختصاص ندارد. همه به تذکر نیازمندیم و البته هر چه زمینه ی غفلت بیشتر باشد، ضرورت تذکر نیز بیشتر است. این روش آن قدر اهمیت دارد که خداوند منان به پیامبر رحمت(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ؛(۱۱) «همانا تو تذکردهنده هستی». به مؤمنان نیز توصیه می‌کند که برای سودبخشی به یکدیگر، از عامل تذکر استفاده کنند: فَذَکِّرْ وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ‌؛(۱۲) «و تذکر بده؛ که تذکر، مومنین را سود می‌بخشد». یادآوری پیامدهای رفتار به فرزندان و از غفلت درآوردن آنها، راه مناسبی برای باز دارندگی است، البته به شرط آنکه با ملایمت انجام شود، در خفا و دور از چشم دیگران باشد و در تذکر دادن افراط صورت نگیرد تا شائبه ی مداخله در امور فرزند پیش نیاید.

۳- قهر و فراق

یکی از راه‌های تربیت که گاه نتایج سودمند در بردارد، قهر است؛ رابطه ی عاطفی و پیوند مهربانی برای مدت کوتاهی بریده شود. نیاز فرزند به انس و عاطفه ی والدین به حدی است که فراق کوتاه مدت عاطفی نیز باعث می‌شود از رفتار منفی صرف نظر کند. گاه برای فرزند نه هماهنگی رفتارش با قانون، آرام بخش است و نه تضاد آن دو، او را ناآرام می‌سازد، بلکه فقط برایش مهم این است که رفتارش مطابق نظر پدر و مادرش باشد. او می‌خواهد والدین، او را بپذیرند و تأیید کنند. قهر و قطع رابطه ی کوتاه مدت، به او این احساس را القا می‌کند که اگر از قانون پیروی نکند، پذیرفته نمی‌شود و باید در تنهایی و سکوت زندگی کند.
در نظام تربیتی اسلام، قبل از این که کار به تنبیه(به معنای ویژه ی آن، که شامل کتک زدن و … است) برسد، از قهر به مثابه ی شیوه‌ای ملایم‌تر استفاده می‌شود. روزی مردی خدمت امام کاظم(علیه السلام) رسید و از اخلاق و رفتار نامناسب فرزندش شکایت کرد و اظهار کرد که در بعضی مواقع برای تربیت او، به کتک زدن نیز رو آورده است. حضرت فرمودند: «او را نزن، با او قهر کن، اما قهر خود را طولانی نکن».(۱۳)
این روش در صورتی که قهر مؤثر واقع شود و فرزند رفتار منفی را کنار بگذارد، پذیرفته شده است، اما اگر قهر زمینه‌های خودسری فرزند را تقویت کند، تا او با خیالی آسوده‌تر رفتار منفی خود را ادامه و افزایش دهد، بی‌آنکه کسی مزاحم کارش شود و از خدا بخواهد که قهر والدین طولانی‌تر شود، این شیوه نه تنها مفید نیست، بلکه بسیار مضر است.
به همین دلیل، قهر نباید طولانی شود؛ زیرا عادی می‌شود و تأثیر مثبت خود را از دست می‌دهد. قهر با کودکانی باید خیلی کوتاه باشد و یک ساعت نیز طول نکشد. مدت قهر با بزرگ سالان نیز باید کوتاه باشد و از سه روز تجاوز نکند. حضرت علی(علیه السلام) نقل می‌کنند که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) قهر و هجران را نهی کرده اند. آن گاه فرمودند: «اگر به ناچار باید قهر صورت گیرد، پس با برادر خود آن را سه روز بیشتر طول ندهید. هر کس بیش از این، قهر خود را طول دهد، آتش به او سزاوارتر است».(۱۴)
در صورتی که از این راهکار برای تربیت فرزند استفاده کردید، سعی کنید همه ی اعضای خانواده به قهر متوسل نشوند. اگر پدر با فرزند قهر کرده است، مادر با او قهر نباشد و اگر مادر با او قهر کرده است پدر با او قهر نباشد و چنانچه به دلیل بالا بودن جنبه ی منفی رفتار، هر دو با او قهر کرده اند، برادرها و خواهرها قهر نباشند و با او صحبت کنند و دلیل قهر والدین را با زبانی در سطح گروه همسال به او گوشزد، و طبیعی بودن رفتار پدر و مادر را تبیین کنند.
والدین پس از قهری کوتاه، زمینه ی آشتی را فراهم کنند و فرصتی برای فرزند پدید آورند تا او به آشتی رو آورد و با تغییری اندک، پذیرای او باشند. خداوند متعال به آدم و حوا فرمود: اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّهَ وَ کُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَهَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ‌(۱۵) «در بهشت بمانید و از خوردنی‌های آن بهره مند شوید، ولی به درخت ممنوعه نزدیک نشوید؛ که از ظالمان خواهید بود». اینجا بود که شیطان، آنها را فریب داد و از بهشت بیرون رانده. خداوند می‌فرماید: و قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِینٍ‌؛(۱۶)
«و به او گفتیم که به زمین فرود آیید، در حالی که بعضی از شما با دیگری دشمن خواهد بود و برایتان در زمین قرارگاه است و تا چندی بهره مند هستید». اینجا خداوند، آنها را از پیش خود راند، اما بلافاصله آیه ی بعدی می‌گوید: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ‌(۱۷) «سپس آدم از سوی پروردگارش کلماتی را دریافت کرد و خداوند بر او بخشود؛ به درستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان است». خداوند منان با این کلمات، مسیر بازگشت آدم را فراهم ساخت و لغزش او را بخشید. والدین باید این حالت را در وجود خود تقویت کنند و مهربانی و عطوفت خود را نشان دهند.
شما پدر و مادر مهربان، چنانچه به هر دلیلی احساس کردید دعوت و تذکر مفید نیست، حتی قهر و تهدید هم کارساز نیست و فرزندتان همچنان به ارتکاب رفتار منفی خود مصمم است و تنها راه مقابله با رفتار منفی او تنبیه است، به این نکته توجه داشته باشید که انسان به معنای موجودی که به ضوابط و قوانین پایبند است مستحق تنبیه نیست؛ اما وقتی از مرز انسانیت خارج شود و به خوی حیوانی رو آورد، مستحق تنبیه می‌شود. حدودی که اسلام برای مرتکبان جرم‌هایی مثل دزدی و زنا در نظر گرفته است، نشان دهنده ی آن است که گاه انسان به دلیل رفتار منفی مستحق تنبیه می‌شود. جایی که فرزند می‌داند رفتاری زشت و ناپسند است، پند و اندرز و موعظه بر او اثر ندارد، تهدید و قهر نیز کارگر نیست، تنبیه لازم می‌شود. چنانچه چنین موقعیتی پیش آمد، تلاش کنید این نکات را در تنبیه رعایت کنید:
– مواظب باشید در اجرای تنبیه، خودتان کار خلافی انجام ندهید. بنابراین، تنبیه بدنی چنانچه اثر فیزیکی بگذارد به طور قطع خلاف است و در همه ی سنین باید از آن خودداری شود؛
– از تنبیه بدنی سطحی که اثر فیزیکی ندارد، به ویژه در نوجوانی و جوانی خودداری کنید؛ زیرا به شدت به خود پنداره ی فرزندتان آسیب می‌زند و از عزت نفس و اعتماد به نفس او می‌کاهد؛
– مجازات باید فقط شامل خطاکار شود؛ بنابراین چنانچه تنبیهی صورت گیرد که فراگیر باشد و همه ی فرزندان را در برگیرد، برای مثال تلویزیون خاموش شود، هم رفتارهای مثبت را کاهش می‌دهد و هم در مقابله با رفتار منفی، ناکارآمد است؛
– مجازات و تنبیه باید از بروز مجدد بدرفتاری جلوگیری کند یا دست کم آن را کاهش دهد. بنابراین باید روز به روز نیاز به مجازات کم شود؛ اگر بر میزان تنبیه افزوده شود، مجازات شما اثر خود را از دست خواهد داد و بدرفتاری فرزندتان افزایش خواهد یافت؛
– مجازات و تنبیه باید از بروز مجدد بدرفتاری جلوگیری کند یا دست کم آن را کاهش دهد. بنابراین، باید روز به روز نیاز به مجازات کم شود؛ اگر بر میزان تنبیه افزوده شود، مجازات شما اثر خود را از دست خواهد داد و بدرفتاری فرزندتان افزایش خواهد یافت؛
– تنبیه در مواردی روحیه ی پرخاشگری و عصیان را در فرزندان پرورش می‌دهد. در این موارد به طور حتم باید از تنبیه صرف نظر کرد، وگرنه رفتار منفی افزایش می‌یابد؛
– چنانچه تنبیه باعث خوار شدن فرزند شود و او را به موجود ضعیفی تبدیل کند که مطیع محض باشد و همه حق او را پای مال کنند، باید از تنبیه پرهیز کرد؛
– زمانی که خشمگین و عصبانی هستید، از مجازات کردن صرف نظر کنید. هدف از تنبیه این است که رفتار منفی کاهش یابد، نه این که والدین تلافی جویانه رفتار کنند. تنبیه کردن در زمان عصبانیت، این پیام را به فرزند می‌دهد که تنبیه نوع انتقام است. به طور قطع تنبیه باید برنامه ریزی شده و بر اساس محاسبه ی دقیق باشد. امام علی(علیه السلام) می‌فرمایند: «اذا غضبت فقم و لا تَقضِیَنَّ و انت غضبان؛(۱۸) «هنگامی که غضب کردی، پس برخیز و در حال غضب حکم نکن»؛
– با تنبیه کردن، فرزندتان را خجالت زده نکنید. هدف از تنبیه فرزند، خجالت زده کردن او نیست. وقتی خجالت می‌کشد شما را بی‌انصاف می‌شمرد و به انگیزه تان از تنبیه شک می‌کند؛
– هرگز تنبیه بیش از تشویق نباشد. افراط در تنبیه و کوتاهی در تشویق، عوارض منفی در پی دارد؛
– در مجازات و تنبیه، منطقی باشید. هرگز از همان، ابتدا مجازات‌های شدید را انتخاب نکنید. هرگز در برابر رفتار منفی ساده، مجازات سنگین در نظر نگیرید و تنبیه را عادی نکنید؛
– هرگز فرزندتان را به دلیل بیان حقیقت تلخ تنبیه نکنید؛ زیرا خود به تنبیه شدن سزاوارترید؛
– تنبیه را خود اجرا کنید و به سایر فرزندان واگذار نکنید؛ زیرا بذر حسادت و نفاق را میان آنان می‌پاشد؛
– هرگز چند رفتار منفی فرزند را با هم محاسبه نکنید تا تنبیه مفصلی را اجرا کنید. شما می‌توانید برای کاری تنبیه قرار ندهید، ولی چنانچه تنبیه قطعی است، از آن استفاده کنید؛
– وقتی تصمیم گرفتید بدرفتاری را تنبیه و مجازات کنید، باید بدان پایبند باشید. درست است که پیشنهاد ما در حد امکان حذف تنبیه است، اما در صورتی که تنها راه برخورد با رفتار منفی، تنبیه باشد، باید آن را پیگیری کرد. چنانچه تنبیه در مورد مسئله‌ای گاه انجام گیرد و گاه ترک شود، موجب قضاوت منفی فرزندتان درباره ی شما می‌شود و بر دشواری کار تربیت می‌افزاید؛
– فرزندان در سنین بالاتر، از پدر و مادر خود انواع حمایت‌ها را انتظار دارند. یکی از راه‌های مناسب برای تنبیه در دوره ی جوانی، محروم‌سازی فرزندان از رسیدن به انتظاراتشان است. فرزندان در این سن آن قدر می‌فهمند که وقتی رفتارهایشان با ملاک‌های والدین منطبق نیست، نباید توقع داشته باشند به خواسته هایشان توجه شود؛ زیرا بسیار خودخواهانه است که آنها به خواسته‌های والدین توجه نکنند، ولی برای تحقق خواسته‌های خود از آنها انتظار داشته باشند.
بنابراین، در تنبیه باید بدانیم کارمان منطقی است، تکانه‌ای صورت نمی‌گیرد و تلافی جویانه نیست. همچنین نتیجه ی آن تصمیم‌گیری درست فرزند در رفتار، تغییر بدرفتاری و کاهش نیاز به تنبیه است.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها

۱- علی همت بناری، مأخذشناسی تربیت اخلاقی، ص ۹
۲- خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ماده ی «جبر»
۳- انعام(۶)، ۳۵
۴- یا عمر لاتحملوا علی شیعتنا و ارفقوا بهم، فان الناس لا یحتملو ما تحملون( محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ص ۳۳۴).
۵- اعراف(۷)، ۳۲
۶- زخرف(۴۳)، ۲۳
۷- قال الباقر(علیه السلام) ثلاث قاصمات الظهر: رجل استکثر عمله و نسی ذنوبه واعجب برأیه(محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۷۳)
۸- خسرو باقری، آسیب شناسی و سلامت در تربیت دینی، ص ۲۲
۹- چارلز تامپسون و دیگران، مشاوره با کودکان، ترجمه ی جواد طهوریان، ص ۳۵۳
۱۰- قال علی(علیه السلام): ازجر المسیء بثواب المحسن(محمد بن حسین شریف رضی، خصائص الائمه، ص ۱۱۰).
۱۱- غاشیه(۸۸)، ۲۱
۱۲- ذاریات(۵۱)، ۵۵
۱۳- قال الکاظم(علیه السلام): لا تضربه واهجره و لا تطل(محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص ۹۹).
۱۴- عن امیرالمومنین(علیه السلام) قال: نهی رسول الله عن الهجران فإن کان لابد فاعلا فلا یهجر أخاه أکثر من ثلاثه أیام فمن کان مهاجر الأخیه أکثر من ذلک النار أولی به(محمد بن علی بن بابویه قمی«شیخ صدوق»، الامالی، ص ۴۲).
۱۵- بقره(۲)، ۳۵
۱۶- بقره(۲)، ۳۶
۱۷- بقره(۲)، ۳۷
۱۸- احمد بن محمد محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ص ۴۳

منبع: حسین زاده علی؛ خانواده موفق: ارتباط والدین و فرزندان(۱۳۹۰)، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله) و دانشگاه کاشان، چاپ اول.