مصاحبه غیرحضورى با علامه شهید استاد مطهرى(ره)

دیدار: ضمن سلام خدمت شما استاد عزیز! حال پس از بیان شیواى خود پیرامون تاریخچه و فلسفه حجاب از دیدگاه غیرمسلمانان، به عنوان یک جوان مسلمان می‌خواستم مفهوم واژه حجاب و سابقه آن را در متون دینى بدانم؟

استاد شهید: کلمه حجاب هم به معنى پوشش است و هم به معنى پرده. غالبا به معنى پرده استعمال می‌شود. این واژه از آن جهت مفهوم پوشش می‌دهد که وسیله پوشش است. شاید بتوان گفت که بر حسب اصل لغت، هر پوششى حجاب نیست بلکه پوششى حجاب نامیده می‌شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می‌کند: «حتى تدارت بالحجاب»(۱) یعنى تا آن وقتى که خورشید در پشت پرده مخفى شد. پرده حاجز میان قلب و شکم را حجاب می‌نامند. کاربرد واژه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدیدى است. در گذشته به ویژه در اصطلاح فقها، کلمه «ستر» به معنى پوشش به کار می‌رفته است. بهتر بود این کلمه عوض نمی‌شد. زیرا معنى شایع لغت حجاب پرده است و اگر در مورد پوشش به کار می‌رود، به اعتبار نسبت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادى گمان کنند که اسلام خواسته زن در خانه محبوس باشد. پوشش در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و آیات مربوط، نیز همین معنى را افاده می‌کنند. در آیات قرآن واژه حجاب به مفهوم اصطلاحى آن به کار نرفته است. آیه‌اى که واژه حجاب را به کار می‌برد، مربوط به زنان پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) است. اما این که چطور امروزه به جاى اصطلاح ستر و پوشش، واژه حجاب و پرده شایع شده است براى من مجهول است. شاید هم به دلیل تشبیه حجاب اسلامى به حجاب‌هایى که در سایر ملل مرسوم بوده، چنین واژه‌اى به کار رفته باشد.

دیدار: سؤالى که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا حجاب براى زنان پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) به کار برده شده، آیا آنان با زنان دیگر فرق داشتند؟

استاد شهید: در قرآن کریم درباره زنان پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) دستورهاى خاصى وارد شده است. اولین آیه خطاب به زنان پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) با این جمله آغاز می‌شود: «یا نساء النبى لستن کاحد من النساء»(۲) یعنى ‌اى زنان پیامبر! با سایر زنان فرق دارید، اسلام عنایت خاصى داشته است که زنان پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) چه در زمان حیات آن حضرت و چه پس از وفات ایشان، در خانه‌هاى خود بمانند و در این جهت، بیشتر اهداف اجتماعى و سیاسى در کار بوده است. قرآن صریحا به زنان پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) می‌گوید: «در خانه‌هاى خود بمانید». اسلام می‌خواسته «امهات المؤمنین» که خواه ناخواه احترام زیادى در میان مسلمانان داشتند، از احترام خود سوء استفاده نکنند و احیانا ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسى و اجتماعى واقع نشوند. عایشه که از این دستور تخلف کرد، ماجراهاى سیاسى ناگوار براى جهان اسلام به وجود آورد. به هر حال، آیه‌اى که در آن کلمه حجاب به کار رفته آیه ۵۳ سوره احزاب است که می‌فرماید: «و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب». یعنى اگر از آنان متاع و کالاى مورد نیازى مطالبه کنید از پشت پرده از آنان بخواهید.

دیدار: حضرت استاد! به نظر شما در پاسخ کسانى که می‌گویند زن، باید آزاد باشد و نه اسیر در حجاب چه باید گفت؟

استاد شهید: حقیقت امر این است که در مساله پوشش، سخن اصلى در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان؟ روح سخن این است که آیا زن و تمتعات مرد از زن، باید همگانى باشد و مرد باید حق داشته باشد که از هر زنى در هر محفلى حداکثر تمتعات را ببرد یا نه؟ اسلام که به روح مسائل می‌نگرد جواب می‌دهد که خیر، مردان فقط در محیط خانوادگى و در قالب قانون ازدواج همراه با یک سلسله تعهدات سنگین می‌توانند از زنان به عنوان همسران قانونى کامجویى کنند. اما در محیط اجتماع استفاده از زنان بیگانه ممنوع است و زنان نیز از این که مردان را در خارج از کانون خانوادگى کامیاب سازند، به هر صورت و به هر شکل، منع گردیده‌اند.

پس روح مساله، محدودیت کامیابی‌ها به محیط خانوادگى و همسران مشروع، یا آزاد بودن کامیابی‌ها و کشیده شدن آن به محیط اجتماع است که اسلام طرفدار نظریه اول است.

دیدار: حضرت استاد! بفرمایید فلسفه حجاب چیست؟

استاد شهید: فلسفه پوشش اسلامى به نظر ما چند چیز است: بعضى از آن‌ها جنبه روانى دارد، بعضى جنبه خانوادگى و بعضى دیگر جنبه اجتماعى. بعضى نیز مربوط است به بالابردن احترام زن و جلوگیرى از ابتذال او. حجاب در اسلام از مساله کلی‌تر و اساسی‌ترى ریشه می‌گیرد و آن این است که اسلام می‌خواهد انواع التذاذهاى جنسى، چه بصرى و لمسى و چه نوع دیگر، به محیط خانوادگى و در قالب ازدواج قانونى اختصاص یابد، اجتماع منحصرا براى کار و فعالیت باشد. بر خلاف سیستم غربى عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذائذ جنسى به هم می‌آمیزد، اسلام می‌خواهد این دو محیط را کاملا از یکدیگر تفکیک کند.

دیدار: لطفا بفرمایید چرا زن باید خود را بپوشاند؟

استاد شهید: اما علت این که در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است، این است که میل به خودنمایى و خودآرایى مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلب‌ها و دل‌ها مرد شکار است و زن شکارچى، همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن زن شکار است. میل زن به خودآرایى از این نوع حس شکارچی گرى او ناشى می‌شود. در هیچ جاى دنیا سابقه ندارد که مردان لباس‌هاى بدن نما و آرایش‌هاى تحریک‌کننده به کار برند. این زن است که به حکم طبیعت خاص خود می‌خواهد دلبرى کند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسیر سازد. بنابراین از آنجا که تبرج و برهنگى از انحراف‌هاى است که بیشتر از زنان سرمی زند، دستور پوشش هم براى آنان مقرر گردیده است.

دیدار: حضرت استاد! آیا تفاوتى بین ازدواج در جامعه غیراسلامى و جامعه اسلامى می‌بینید؟

استاد شهید: تفاوت جامعه‌اى که روابط جنسى را محدود به محیط خانوادگى و منحصر در قالب ازدواج قانونى می‌کند با اجتماعى که روابط آزاد در آن اجازه داده می‌شود، این است که ازدواج در اجتماع اول پایان انتظار و محرومیت و در اجتماع دوم آغاز محرومیت و محدودیت است. در سیستم روابط آزاد پیمان ازدواج به دوران آزادى دختر و پسر خاتمه می‌دهد و آنان را ملزم می‌سازد که به یکدیگر وفادار باشند در حالى که در سیستم اسلامى به محرومیت و انتظار آنان پایان می‌بخشد. در جامعه غیر اسلامى نظام روابط آزاد افراد را وادار می‌کند تا جایى که ممکن است از ازدواج سرباز زنند و هنگامى که نیروهاى جوانى و شور و نشاط آنان رو به ضعف و سستى رفت، اقدام به ازدواج کنند. در این جامعه زن را براى فرزندزایى و کلفتى می‌خواهند. معمولا در این نوع ازدواج‌ها به جاى این که خانواده بر پایه عشق خالص و محبت عمیق استوار باشد همسران هر کدام دیگرى را ساحل سعادت خود بداند، بر عکس آنان همدیگر را به چشم رقیب و عامل سلب آزادى و محرومیت می‌بینند.

دیدار: آیا رابطه‌اى بین قدرت جسمانى زن و حجاب وجود دارد؟

استاد شهید: مرد به طور قطع از نظر جسمانى بر زن تفوق و برترى دارد. زن در این جبهه در برابر مرد قدرت مقاومت ندارد، ولى زن از طریق عاطفى و قلبى همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است. حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکى از وسایل مرموزى بوده است که زن براى حفظ مقام و موقعیت خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است. اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند. اسلام مخصوصا تاکید کرده است که زن هر اندازه متین‌تر و باوقارتر و عفیف‌تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش براى مرد نگذارد، بر احترامش افزوده می‌شود.

پی‌نوشت‌‌ها

۱-سوره ص/۳۲

۲-سوره احزاب/۳۲

منبع: دیدار آشنا؛ آبان ۱۳۸۰؛ شماره ۱۷