اشاره:

خانم جودیث میلر(۱)، متخصص مسائل خاورمیانه و خبرنگار نیویورک تایمز، فارغ التحصیل دانشگاه اوهایو، در سال ۱۹۴۸ در نیویورک متولد شد. پس از فراغت از تحصیل، به مؤسسه مطالعات اروپایى دانشگاه بروکسل پیوست. خانم میلر قبل از پیوستن به نیویورک تایمز، به عنوان رئیس دفتر واشنگتن ماهنامه “پروگرسیو” (۲) ،دومین مجله قدیمى ایالات متحده، مشغول به کار شد.

وى در سال ۱۹۷۷ به دفتر واشنگتن “نیویورک تایمز” پیوست که مسائل صنعت‏بانکدارى و بیمه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، سیاست ملى، روابط خارجى با تاکید بر خاورمیانه و تکثیر سلاحهاى هسته‏اى را تحت پوشش خبرى قرار مى داد. در سال ۱۹۸۳ به عنوان رئیس دفتر قاهره نیویورک تایمز انتخاب گردید و اخبار مربوط به جهان عرب را مخابره مى نمود. خانم میلر در ۱۹۸۶، خبرنگار ویژه نیویورک تایمز در پاریس گردید که براى تهیه گزارش، به تمام اروپا و شمال آفریقا سفر مى نمود. وى در ۱۹۸۷ به واشنگتن بازگشت تا به عنوان ویراستار اخبار و قائم مقام دفتر واشنگتن خدمت نماید. جودیث میلر در اکتبر ۱۹۹۰، طى جنگ خلیج فارس، خبرنگار ویژه بود. بعد از آن، خبرنگار ویژه ساندى مگزین (۳) گردید که مسائل مرتبط با خاورمیانه را دنبال مى نمود.

آثار:

جودیث میلر آثار و مقالات فراوانى در خصوص جنبش اسلامى و مسائل خاورمیانه به رشته تحریر در آورده است که مى توان موارد زیر را برشمرد:

۱- صدام حسین و بحران در خلیج (خلیج فارس) (۱۹۹۰)، [Saddam Hussein and the Crisis in the Gulf]

۲- خدا نود و نه اسم دارد: گزارشى از خاورمیانه جنگ‏طلب (۱۹۹۷)، [God Has Nienty Nine Names: Reporting From a MilitantMiddle East]

۳- پشت پرده (بنیاد گرایى اسلامى)”، Savvy ،ژانویه ۱۹۸۸ (به همراه مارى کالوین)، “[BehindThe Veil (Islamic Fundamentalism,)]

۴- کشمکش درونی: عربستان سعودى، پادشاهى که با خود در حال جنگ است، تلاش براى تطبیق میراث اسلامى سخت‏با عطش براى آزادیهاى جدید”، نیویورک تایمز، ۱۰ مارس ۱۹۹۱.

[The Struggle Within: Saudi Arabia is a Kingdom at WarWith Itself: Straining to Reconcile a Autstere IslamicHeritage With a Thirst For New Freedams]

۵- “موج اسلامی”، نیویورک تایمز، ۳۱ مى ۱۹۹۲. The Islamic Wave

۶- “زنان در پناه اسلام به نوعى از امنیت دست مى یابند”، نیویورک تایمز، ۲۷ دسامبر ۱۹۹۲.، [Women Regain a Kind of Security in Islam|s Embrace]

۷- “چالش اسلام تندرو”، فارین افرز، سال ۷۲، شماره ۲، بهار ۱۹۹۳.، [The Challenge of Radical Islam]

۸- “سطوح بنیادگرایی: حسن الترابى و محمد فضل الله”، فارین افرز، شماره ۷۳، شماره ۶، نوامبر/دسامبر ۱۹۹۴

[Faces of Fundamentalism: Hassan al – Turabi and MuhammahFadlallah]

نظرات:

جودیث میلر نمونه بارز تبلیغات منفى علیه اسلام مى باشد. ارزیابى وى شدیدا” متکى بر ضدیت‏با اسلام گرایان است. به عنوان مثال، وى مى نویسد: “زاهده خلیل، یک زن الجزایرى که به تجارت مشغول است، نمى تواند پسر خود را ببوسد، زیرا مسلمانان به او گفته‏اند، بوسیدن براى زنان حرام است.” (۴) و یا “یک دانشجوى سودانى در جریان راهپیمایى یک گروه از جوانان مسلمان، مورد اصابت‏یک بطرى مایع آتش‏زا قرار گرفته، دچار سوختگى گردید. ” (۵) این موارد نشان دهنده عمق خصومت وى علیه اسلام در جهت تاثیر بر افکار عمومى در نفى تجدید حیات اسلامى مى باشد.

میلر در خصوص جبهه نجات اسلامى مى نویسد: “مدارک زیادى وجود دارد که جبهه نجات اسلامى الجزایر مثل دیگر گروههاى اسلامى، دو جنبه از زندگى مردم را رهبرى مى کند: تشویق به ایمان و تشویق به آرام نمودن مردم. ” (۶) خانم میلر معتقد است که ایالات متحده اصولا” به جهان اسلام بسان مجموعه بالقوه نظامى مى نگرد. وى در خصوص زنان نیز با استناد به منابع اسلامى مورد اطلاع خود، اصولا” آنان را از دید اسلام، قشر طبقه دوم نامید، (در این صورت) هرگز نمى توان با طبقه‏بندى نمودن جامعه، انتظار دموکراسى را کشید. (۷)

پى نوشت‏:

۱. Judith Miller
۲. Progressive
۳. Sunday Magazine
۴. احمد ابوالجبین، “قلم غربى،شمشیر پنهان”، ترجمه على کچوئى، ماهنامه اسلام و غرب، سال اول، شماره ۵ و ۶، دى و بهمن ۱۳۷۶، ص ۸۵ .
۵. همان.
۶. Judith Miller; “The Islamic Wave”; The New YorkTimes Magazine, 31 May 1992;p .23.
۷. سیاوش سلیمى، “گزارش سمینار اسلام سیاسى و غرب”، ماهنامه اسلام و غرب، سال اول، شماره ۵ و ۶، دى و بهمن ۱۳۷۶، ص ص ۷ – ۶.
به کوشش :مهدى شوشترى
منبع :اسلام و غرب ، خرداد ۱۳۷۸، شماره ۲۲