جهرم

جهرم شهري کهن با مردماني معتقد است.مردم اين شهر در طول تاريخ و در ايام مختلف آداب و رسوم خاصي داشته اند.چنانکه نقل شده در گذشته ها مردم جهرم ماه رمضان را با آداب و رسوم خاصي سپري ميکرده اند.
قرائت قرآن جهرم در گذشته شامل دوازده محله بوده است و هر محله پنج، شش مسجد داشته است.در آن دوران روضه‌خواني در ماه‌هاي محرم و رمضان فقط در مساجد برگزار ميشده  و شب‌هاي احيا هم تا سحر٬مردم در مساجد به قرائت قرآن و خواندن دعا مشغول ميشدند و به كساني‌كه در مراسم احياء شركت مي‌كنند سحري مي‌دادند.براي مجلس و‌عظ و روضه‌خواني در هر مسجد٬ سه، چهار واعظ را دعوت ميکردند و خرج مجلس و حق واعظ‌ها از درآمد موقوفه‌هاي خود مساجد تأمين ميشده است. روضه‌خواني در آن دوران  هر كدام از مسجدها يك باغ يا زمين زراعتي يا حمام برايش وقف ميشده كه مخارج تعمير مسجد و روضه‌خواني‌ها در ايام محرم و رمضان و ديگر روزهاي عزاداري از اين موقوفات تأمين مي‌شده است.