حضرت ابراهیم(علیه السلام) در روز دهم محرم در شهر بابل عراق در ناحیه کوثى به دنیا آمد. مادرش نونا و پدرش تارخ بن ناحور بود.

در تاریخ آمده که ختنه را ابراهیم(علیه السلام) معمول داشت و بعد از آن مطابق آنچه در تورات مى باشد حضرت آنرا رسم ملت خود قرار داد. و در تاریخ آمده که خمس را نیز ایشان بنا نهاد.(۱)

پی نوشت

۱-حوادث الایام، ص ۳۵٫