طبق آخرین یافته‌ها، تداوم و تکرار ۲۱ اشتباه در طرز تفکر و برقراری ارتباط که افراد مرتکب آن می‌گردند، توانایی نابود ساختن هر رابطه‌ای را دارا می‌باشد:

۱- سرسختانه همواره خود را حق به جانب دانستن، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار نداشته باشید.

۲- هیچگاه عذرخواهی نکردن، حتی زمانی که تقصیر کار بودن شما اثبات گردیده باشد.

۳- بی‌رحمانه خطاهای شریک زندگی خود را بازگو کردن.

۴- ادعای متعصبانه از آگاهی داشتن از انگیزه های شریک زندگی بهتر از خود وی.

۵- تصور آن که شریک شما می باید نیازهای شما را درک کرده و فورا بدون درخواست شما آنها را برآورده سازد.

۶- نادیده گرفتن کامل اولویتهای شریک زندگی و پافشاری بر اولویتهای خود.

۷- تصور آن که نیازهای جنسی همسر شما و نیازهای جنسی شما یکسان و مشابهی می‌باشند.

۸- عدم اقرار به رنجش و بلافاصله ابراز خشم کردن.

۹- شناسایی عیوب و کاستیهای شخصیتی همسر و اسرار خانوادگی وی، و بهره‌گیری از آنها برای پیروزی در مشاجرات، زمانی که منطق در میماند.

۱۰- بهره‌گیری از عذاب وجدان و حس گناه کار بودن برای به بازی گرفتن، دستیابی به اهداف و یا مجازات همسر.

۱۱- در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره‌دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن.

۱۲- کوتاه نیامدن به هیچ قیمتی، و کشاندن مجادله تا جایی که همسر از خانه بگریزد.

۱۳- هیچگاه رها نکردن گذشته، و بازگویی و باز آفرینی آن به کرات.

۱۴- ابراز وابستگی شدید به همسر خود، و ادعای آن که بی‌ وی و یا در صورت بی‌اعتنایی وی، بی‌شک خواهد مرد.

۱۵- در صورت عدم وابستگی شدید، فاصله گرفتن از لحاظ فیزیکی و احساسی تا حد بی‌اعتنایی کامل.

۱۶- قول دادن، وهیچگاه عمل نکردن.

۱۷- تا حدی متظاهر و دو رو بودن که همسر نمی‌داند شما چه زمان جدی هستید.

۱۸- عذرتراشی همیشگی برای عادات ناپسند خود.

۱۹- پافشاری بر این عقیده که همواره مطلبی که شما می‌خواهید بیان کنید، مهمتر از مطلبی است که همسرتان می‌خواهد بگوید، بنابراین حرف وی را قطع می‌کنید.

۲۰- وانمود می‌کنید که حرفهای بیان شده همسرتان را کاملا متوجه شده‌اید، و لو آن که هیچ چیزی از صحبتهای وی را نفهمیده‌اید.

۲۱- به گونه‌ای رفتار می‌کنید که گویی شما مرتکب هیچکدام از اشتباهات ذکر شده نگردیده‌اید و این شریک شماست که باید تغییر کند.

و در پایان بنده بی‌تقصیرم لطفاً سعی داشته باشید نکات بالا را انجام ندهید تا روابط خود را محکم و همیشه پایدار داشته باشید.

منبع: سایت راسخون