بقعه متبرکه اين امامزاده سليمان معروف است و از نوادگان امام موسى کاظم (ع) به شمار مى رود،

در 6 کيلومترى شرق بخش اشتهارد ،بعد از روستاى پلنگ آباد در کنار جاده قرار گرفته است .بناى اين بقعه از دو قسمت اصلى سر در و رواق و نيز ساختمان بقعه تشکيل شده و سر در و ورودى در جهت شمال قرار دارد و عبارت از يک ايوان آجرى با قوش بزرگ در وسط و گوشواره هاى دو طبقه اى در طرفين آن است .رواقى نيز به صورت تالار مستطيل شکلى در پشت ايوان قراد دارد که در دو طرف آن غرفه هايى براى استراحت زائرين ساخته شده است .

ساختمان بقعه در هر ضلع حدود 6 متر طول دارد که در ميان هر کدام طاقنمايي احداث شده و به وسيله گوشواره هايى بين آنها، هشت قوس به صورت کاربندي ايجاد گرديده است .اين بنا از يادگارهاى دوره صفوى با شماره 754 جزو آثار تاريخى سازمان ميراث فرهنگى کشور به ثبت رسيده است .