نوشته‌ها

چگونگى پوشش مسلمانان‏

پوشش، شاهکار خلقت‏ یکى از شاهکارهاى آفرینش، مسئله پوشش است که همه گیاهان و جانداران از آن برخوردارند. این پوشش در مورد نباتات و محصولات آن، بیشتر به منظور محافظت در برابر صدمات بیرونى و در مورد حیوانات علاوه بر آن براى نگه‏دارى آنها در برابر سرما و گرماى شدید است. افزون بر آنچه یاد شد، پوشش موجودات صحنه‏‌اى…