نوشته‌ها

تأثیر افسردگى بر زندگى زناشویى

گاهى در زندگى زناشویى، چرخه‌هاى معیوبى تشکیل مى‌شود که برون رفت از آنها آسان نیست. یکى از این چرخه‌هاى معیوب، ابتلاى یکى از زوجین به بیمارى افسردگى است. حوادث و اتفاقات پس از بروز این بیمارى، موجب دور شدن همسران از یکدیگر مى‌شود و راه برون رفت از این مشکل، صرفاً همکارى و درک متقابل و البته کنترل و درمان و …