نوشته‌ها

ابن سِكِّيت

ابن سِكِّيت معلم سربدار  «اسلام، كلام والا و نيز سخنران خداجوى را ارج مى نهد.» اندكى تامل در تاريخ سرخ تشيع برهمگان آشكار مى سازد كه بسيارى از انسانهاى پاك سيرت و والا در مسلخ عشق با شوق وافرسربه تيغ جلاد سپردند و عزت وجاودانگى خريدند. اينان حتى داغ يك آه را برغاصبان مقام عظماى ولايت الهى نهادند ودرخ…