نوشته‌ها

میثم تمار

 آشنایی ایرانیان با اسلام ایرانیان پیش از ظهور اسلام با سرزمین عربستان هم مرز بودند ولی ساکنان عربستان بعلت نداشتن ساختار حکومتی فراگیر و وجود زندگی قبیله ای، با ساسانیان ارتباط نداشتند، مهم ترین مظهر رابطه سیاسی ایران با اعراب از طریق حیره بود که دست نشانده ساسانیان و به عنوان یک نیروی ب…