نوشته‌ها

عابس بن ابى ‏شبیب شاکرى

اشاره یکى از آثار خوب مطالعه و بررسى تاریخ و سرگذشت پیشینیان این است که نه تنها ما را بر بسیارى از فراز و نشیبهاى زندگى افراد و گروه‏ها و طوایف و قبایل و نحوه عملکردهایشان آگاه مى ‏سازد و در بسیارى از موارد، سرمشق زندگى آیندگان را نیز ترسیم مى‏ کند. از این رو آگاهى یافتن بر زوایاى مجهول مردانى با تقوا و زاه…