نوشته‌ها

سعید بن مسیب

فقیه مدینه ؛ سعید بن مسیب سعیدبن مسیب، از شخصیتهاى بزرگ علمى و دینى قرن اول هجرى است. او از بزرگان تابعان و نخستین فقیهان مدینه به شمارمى رود. بلکه فقیه الفقهاء و موسس مکتب فقهى مدینه مى باشد; درعالم شیعه نیز از عالمان و محدثان شیعه است; از جمله افرادى است که عصر چهار معصوم; امام على، امام حسن، اما…