نوشته‌ها

مُدگرایى

 از منظر دین و عقل، آراستن ظاهر امرى پسندیده بوده و به آن توصیه شده است، البته در حدى که از اعتدال خارج نشود و به تجمل‌گرایى، اشرافى‌گرى، مدپرستى، اسراف، تکبر، فساد، خودنمایى افراطى و فخرفروشى تبدیل نشود. براى درمان و اصلاح هر مشکل و رفتار انحرافى و نابهنجار باید علل ایجاد و گسترش آن را بررسى کرد و م…

مد و رفاه

مد و مدپرستى را به صورت‌‏هاى گوناگون می‌توان مورد بررسى قرار داد؛ ولى من سعى کردم که مدگرایى را در سیر خطى مشخص مورد بررسى قرار دهم. شکل‏‌گیرى طبقات جدید اجتماعى و اقتصادى در کشورمان به همراه جداسازى طبقاتى، فرهنگى، مصرف‌گرایى، رفاه‌‏زدگى و تجمل‌پرستى و رویکرد به آنچه که طى سالیان آغازین انقلاب اسل…