نوشته‌ها

تفسیر نزد اصحاب اهل بیت (ع) در قرن اول

تفسیرنویسی اصحاب اهل بیت (ع) وشیعیان ودرس آموختگان محافل امامان (ع) سابقه ای دیرینه دارد . درکتاب رجال نجاشی نام برخی از متکلمان و ادیبان و علمای شیعه ذکر شده که آثارتألیفی آن ها جنبۀ تفسیری داشته و عموماً باید آن ها را جزء محدثان دانست . تفسیرنویسی درمیان شیعیان به صورت جدی از زمان اصحاب امام سجاد (ع) آغاز…