نوشته‌ها

بهشت فردى و اجتماعى در قرآن

آرمان‌شهر‌ آسمان با نگاهى هر چند گذرا به تاریخ بشری، یکى از مهمترین مسائلى که ذهن و ضمیر عقلا و عموم افراد انسانى هر قومى را به خود مشغول داشته است، دغدغه نیل به سعادت فردى و اجتماعى است. اساسا آرزوى دست یافتن به وضع مطلوب ناموجود، آدمى را بر آن داشته است تا لب به گله و شکایت بگشاید. بنابراین می‌‌توان…