نوشته‌ها

تفاوت‌های عقلی زنان و مردان از منظر روان‌شناختی

یکی از تفاوت‌های غیرقابل انکار میان زنان و مردان، تفاوت قوای عقلانی و عاطفی است. مردان از نظر عقل تجریدی و به عبارت دیگر عقل نظری، از زنان قوی‌تر بوده یعنی عقل تئوریک، تحلیلگر و فرضیه باف و عقل سیاسی- اجتماعی در مردان، دامنه گسترده‌تری نسبت به زنان دارد و این برتری به علت وظیفه طبیعی مردان که تسخیر طبی…