نوشته‌ها

منزلت و جایگاه قرآن در نزد شیعه

از نظر شیعه، قرآن یگانه کتاب آسمانى تحریف نشده است که هم اکنون به همان صورت اولیه در اختیار همه مسلمانان جهان قرار دارد. قرآن تنها کتابى است که سراسر آن صحیح است. هیچ کتاب صحیحى جز قرآن در اختیار مسلمانان نیست و غیر از آن، همه کتاب ها، بدون استثنا، قابل نقد و بررسى هستند. قرآن سند عقیده و شریع…