نوشته‌ها

سرپرستى و ریاست خانواده (۵)

در بررسى موضوع سرپرستى و ریاست مرد در خانواده، دومین پرسش این بود که حدود ریاست شوهر تا کجاست؟ پنجمین مساله مورد بحث در این پرسش، اعمال مستحبى زن مى‌باشد که باید بررسى شود آیا مشروط به اجازه شوهر مى‌باشد؟ مساله بعد بررسى انتساب فرزند از نقطه نظر حقوقى به پدر و مادر است. در این قسمت به این دو مساله پردا…