نوشته‌ها

حجاب؛ حق شخصى – اجتماعى

حجاب، آن گونه که بعضى‌ها پنداشته‌اند، صرفا یک تکلیف شخصى نیست؛ بلکه افزون بر آن یک مسئله عاطفى، روانى، خانوادگى، اجتماعى است. در این نوشتار عناوین زیر مورد ارزیابى قرار مى‌گیرند: ۱- نخست دیدگاه‌ها و دلایل نظریه‌پردازانى که معتقدند حجاب تکلیف شخصى محض است و نقد آنها ۲- اجتماعى بودن حجاب زن از منظر…