نوشته‌ها

نقش همبازى‌ها در رشد شخصیت کودک

در عین حال که وجود رابطه‌اى صمیمى و همبازى شدن با بزرگسالى مهربان براى ایجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نیازمندى‌ها، پاسخ به پرسش‌ها و حل مشکلات کودک الزامى است، کنش متقابل با کودکان دیگر نیز در این فرایند، نقشى عمده بازى مى‌کند. همسالان و همبازى‌ها در شکل‌گیرى شخصیت، رفتار اجتماعى، نظام ارزشى و نحوه نگرش‌هاى یکد…