نوشته‌ها

لذت شوم

سیما فراهانى گزارشى از عواقب استفاده از قرص‌هاى روان‌گردان در بین جوانان با سرعت زیاد، مسافت بزرگراه را طى مى‌کرد. آنقدر سرعتش زیاد بود که از کنار تمام ماشین ها مثل باد مى‌گذشت. دوستانش هر کدام از داخل اتومبیل مشغول به کارى بودند. یکى خوابیده بود و آن یکى بلند بلند مى‌خندید. همانطور که با سرعت مى‌رف…