نوشته‌ها

جوانان را در یابید!

 محمود اکبرى جوانى، بهار عمر و جوان بهترین و مفیدترین قشر جامعه است. جوانان، قشر متحرک، فعال و پرشور و نشاط جامعه را تشکیل می دهند. آن ها با استعدادهاى فراوان نشاط بسیار راه هاى سخت و ناهموار پیشرفت را می پیمایند و زمام فرداى جامعه را به دست می گیرند. بدین جهت تمام نظام ها و حکومت ها روى این قشر عظیم سر…